Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Trần Quang Vinh Ngày đăng: 31/07/2017
1. Tên luận án:  

Năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ mỹ nghệ của một số làng nghề truyền thống vùng đồng bằng sông Hồng

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2009
Năm tốt nghiệp: 2017
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 62 31 01 05
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS.TS. Mai Thanh Cúc - PGS.TS. Đỗ Văn Viện
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Trên cơ sở đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ mỹ nghệ của một số làng nghề truyền thống (LNTT) vùng đồng bằng sông Hồng (vùng ĐBSH), các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ mỹ nghệ trong thời gian tới. Luận án tập trung nghiên cứu về năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ mỹ nghệ của một số LNTT vùng ĐBSH thông quan những yếu tố đầu ra (chất lượng, giá cả, thị phần) và 07 yếu tố thuộc môi trường bên ngoài và bên trong doanh nghiệp, hộ sản xuất. Phân tích những thuận lợi, khó khăn, điểm mạnh, điểm yếu của các tác nhân tham gia vào sản xuất sản phẩm gỗ mỹ nghệ tại các LNTT vùng ĐBSH là các doanh nghiệp, hộ sản suất. Từ đó luận án để xuất một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ mỹ nghệ của một số LNTT vùng ĐBSH

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Luận án đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận, thực tiễn về năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ mỹ nghệ của một số làng nghề truyền thống. Đưa ra khái niệm,  xây dựng khung lý thuyết về nâng cao NLCT của sản phẩm gỗ mỹ nghệ tại các làng nghề truyền thống. Đặc biệt luận án đã tập trung làm rõ về lý luận liên quan đến nội dung nghiên cứu NLCT sản phẩm gỗ mỹ nghệ cũng như chủ thể sản xuất sản phẩm gỗ mỹ nghệ tại các làng nghề truyền thống vùng ĐBSH. Trong đánh giá khả năng canh tranh của sản phẩm gỗ mỹ nghệ khi so sánh với các sản phẩm cùng loại có thể được xem xét thông qua: Chất lượng sản phẩm;  Giá thành, giá bán sản phẩm; Thị phần sản phẩm. Tuy nhiên, khi đánh giá nhằm nâng cao NLCT sản phẩm cấn phải phân tích đánh giá thêm các yếu tố thuộc bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp, hộ sản xuất có ảnh hưởng đến NLCT sản phẩm gỗ mỹ nghệ trong các LNTT. Luận án đã chỉ ra hệ thống các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ mỹ nghệ tại các làng nghề truyền thống.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ