Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Vũ Thắng Phương Ngày đăng: 01/11/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2011
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9 85 01 03
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS. TS. Đỗ Nguyên Hải; 2. TS. Võ Tử Can
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Những nội dung nghiên cứu chính của luận án:

- Đặc điểm vùng than tại thành phố Hạ Long;

- Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất vùng than thành phố Hạ Long;

- Tác động của khai thác than đến sử dụng đất, môi trường và cảnh quan tại thành phố Hạ Long;           

- Định hướng sử dụng đất đai vùng than;

- Đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

- Xác định các tác động của hoạt động khai thác than đến tài nguyên đất và sử dụng đất, môi trường nước, cảnh quan đô thị thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Đề xuất các mô hình phục hồi đất sau khai thác than và giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất vùng than thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap