Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Phạm Ngọc Tùng Ngày đăng: 27/09/2019
1. Tên luận án:  

Phát triển nguồn nhân lực ngành tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2012
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Ngô Thị Thuận 2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp và thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2020, đòi hỏi Bắc Ninh phải chú trọng phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp như một cú huých để đạt được sự tăng trưởng và cơ cấu kinh tế theo yêu cầu. Năm 2011 Bắc Ninh đã phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cho tới năm 2020. Đây là định hướng quan trọng và là căn cứ để các địa phương, ngành trong tỉnh thực hiện, triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực tiêu thủ công nghiệp là rất cần thiết và là một bộ phận trong định hướng phát triển nguồn nhân lực chung của tỉnh.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Luận án đã luận giải và làm rõ hơn lý luận về phát triển nguồn nhân lực ngành TTCN, các tiêu chí đánh giá sự phát triển của nguồn nhân lực ngành TTCN dưới giác độ kinh tế vi mô nhằm giải quyết các bất cập của nguồn nhân lực ngành TTCN như trình độ, sức khỏe, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp, năng lực quản lý, xúc tiến thương mại và thu nhập.

Luận án bổ sung phương pháp luận giải sự phát triển NNL theo các góc nhìn khác nhau; với các tiêu chí xác định; cách cho điểm theo mức độ thực hiện từng tiêu chí; cách tính toán một số chỉ tiêu quan trọng thể hiện sự phát triển NNL như chỉ số HDI. Cách vận dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá với thang đo likert để lựa chọn các yếu tố định tính ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành TTCN có ý nghĩa thống kê, từ đó sử dụng mô hình hồi quy đa biến để phân tích mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến phát triển nguồn nhân lực. Sử dụng mô hình hồi quy với hàm logit để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục làm nghề TTCN hay chuyển sang ngành nghề khác của người làm nghề TTCN.

Các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành TTCN bao gồm: Chương trình giáo dục và đào tạo; Y tế và chăm sóc sức khỏe; Máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất; Việc làm và bố trí công việc; Lương và chế độ phụ cấp và Ô nhiễm môi trường. Trong các nhóm yếu tố ảnh hưởng này, nhóm yếu tố môi trường làm nghề, chương trình giáo dục đào tạo, chế độ tiền lương và hỗ trợ của cơ sở có hệ số tác động lớn đến kết quả phát triển nguồn nhân lực ngành TTCN.

Để phát triển nguồn nhân lực ngành TTCN tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới cần áp dụng các giải pháp sau: (i) Quy hoạch phát triển ngành TTCN; (ii) Xã hội hóa công tác đào tạo; (iii) Quản lý sức khỏe người làm nghề; (iv) Tăng cường bảo vệ môi trường; (v) Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người làm nghề; (vi) Rà soát và hoàn thiện các cơ chế chính sách.Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap