Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Lê Thị Phương Dung Ngày đăng: 10/09/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân nhằm cải thiện chất lượng nước bị ô nhiễm ở các làng nghề tỉnh Bắc Ninh

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2015
Năm tốt nghiệp: 2018
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9310105
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Nghiên cứu được thực hiện trên 1000 chủ hộ ở 5 làng nghề tỉnh Bắc Ninh. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số người dân nhận thức được tình trạng ô nhiễm môi trường nước trầm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống, hoạt động sản xuất của cư dân. Người được phỏng vấn xác định nguồn nước thải từ sản xuất nghề là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nước. Mức sẵn lòng trả trung bình Mean WTP của hộ sản xuất là 562.006VNĐ, của hộ thuần nông là 476.591VNĐ. Dựa trên mức sẵn lòng trả trung bình của mô hình tham số và tỷ lệ hộ sản sàng chi trả, tổng quỹ thực tế có thể thu được là 29,420 tỷ đồng; tổng quỹ tiềm năng ước tính trên toàn bộ số hộ sinh sống trong các làng nghề tỉnh Bắc Ninh và có thể lên tới 45,472 tỷ đồng. Các yếu tố độ tuổi, thu nhập, quy mô hộ, mức độ tiếp cận truyền thông, quan điểm, nguồn nước sử dụng, khoảng cách tới nguồn nước bị ô nhiễm, mức giá BID được xác định là các yếu tố ảnh hưởng tới mức sẵn lòng chi trả của người dân để cải thiện chất lượng nước bị ô nhiễm. Từ đó, các giải pháp được đưa ra để thu hút người dân tham gia cải thiện môi trường nước.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

-  Các yếu tố ngoại sinh ảnh hưởng tới mức sẵn lòng chi trả của người dân để cải thiện chất lượng nước cần được xem xét bao gồm: khoảng cách hộ tới nguồn nước, mức độ tiếp cận truyền thông, quan điểm của người dân về cải thiện chất lượng nước, nguồn nước sử dụng.

-  Luận án mô tả rõ các bước phỏng vấn theo phương pháp ngẫu nhiên lặp, các bước phân tích cụ thể phản ứng của người được phỏng vấn, từ đó các yếu tố ảnh hưởng tới sẵn lòng chi trả của người dân được phân tích trên 3 mô hình binary logistic.

-  Kết quả nghiên cứu là cơ sở, tài liệu để xem xét chi phí thiệt hại môi trường của người dân và có thể sử dụng như đầu vào cho các chính sách liên quan tới môi trường, đặc biệt khi xác định mức phí người dân phải nộp để nâng cao chất lượng nước.

Từ kết quả nghiên cứu, luận án kiến nghị nên có một nghiên cứu sâu về chi phí kiểm soát ô nhiễm của các cơ sở sản xuất xác định mức ô nhiễm tối ưu cho các cơ sở và các làng nghề tỉnh Bắc Ninh

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap