Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Tuấn Hùng Ngày đăng: 15/08/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chính sách đất đai đến quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2012
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9850103
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Hoàng Thái Đại; 2. TS. Thái Thị Quỳnh Như
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Nhằm khắc phục tình trạng manh mún đất đai, tỉnh Nam Định đã thực hiện dồn điền đổi thửa qua 2 giai đoạn (từ 2002 - 2004 và 2011 - 2015). Kết quả của công tác này đã tạo điều kiện cho việc thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa (chuyển đất trồng lúa sang các mục đích nông nghiệp khác và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa), là cơ sở hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho các nông hộ. Khi thực hiện 2 chính sách này, bên cạnh những thành tựu trong quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, tỉnh Nam Định cũng gặp nhiều vướng mắc trong triển khai và một số hạn chế như: việc đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang tính tự phát; phát sinh một số vấn đề trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng cần giải quyết… Với mục tiêu đánh giá được ảnh hưởng của 2 chính sách dồn điền đổi thửa và chính sách chuyển đổi đất trồng lúa, luận án đã làm sáng tỏ những mặt tích cực cũng như hạn chế trong quá trình thực hiện của 2 chính sách đến quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Nam Định. Đồng thời, đề xuất được một số giải pháp nhằm tăng cường ảnh hưởng tích cực của 2 chính sách đến quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho việc xác định ảnh hưởng của chính sách dồn điền đổi thửa và chuyển đổi đất trồng lúa đến quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Trên cơ sở đó, bổ sung và làm sáng tỏ một số căn cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách quản lý và sử dụng đất nông nghiệp theo hướng tập trung đất đai để phù hợp với nền sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap