Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Chu An Trường Ngày đăng: 23/07/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu một số yếu tố quản lý, sử dụng đất tác động đến quá trình xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2012
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9 85 01 03
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS.TS. Vũ Thị Bình
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án

Những nội dung nghiên cứu chính của luận án:

-    Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

-    Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

-    Đánh giá tác động của một số yếu tố quản lý, sử dụng đất đến quá trình xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Cung cấp thêm cơ sở khoa học về tác động của quản lý, sử dụng đất đến quá trình xây dựng và phát triển của khu kinh tế cửa khẩu. Đánh giá được thực trạng quản lý, sử dụng đất và xác định được tác động của một số yếu tố quản lý, sử dụng đất đến quá trình xây dựng và phát triển của khu kinh tế cửa khẩu. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap