Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Phạm Sỹ Liêm Ngày đăng: 15/07/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu xây dựng vùng giá trị đất đai khu vực phía Đông thành phố Hà Nội

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2013
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 9.85.01.03
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS. TS. Trần Văn Tuấn; TS. Thái Thị Quỳnh Như
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Xây dựng vùng giá trị đất đai là yêu cầu quan trọng phục vụ công tác quy hoạch, quản lý giá đất và thị trường bất động sản. Luận án thực hiện phân vùng giá trị đất đai khu vực phía Đông thành phố Hà Nội trên cơ sở nghiên cứu thực trạng vấn đề giá trị đất đai và các yếu tố ảnh hưởng đến chúng. Từ các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đất đai dựa trên kết quả phân vùng, luận án xây dựng vùng giá đất theo mô hình giá đất cho các điểm nghiên cứu đại diện.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đất ở gồm có 4 nhóm yếu tố: giao thông (với trọng số là 0,354), vị trí (với trọng số là 0,329), môi trường (với trọng số là 0,203), kinh tế - xã hội (với trọng số là 0,114) và 13 yếu tố cụ thể; các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đất nông nghiệp gồm có 4 nhóm yếu tố: thủy văn (với trọng số là 0,337), vị trí (với trọng số là 0,295), cá biệt (với trọng số là 0,268), kinh tế - xã hội (với trọng số là 0,100) và 10 yếu tố cụ thể.

Phân vùng giá trị đất đai cho loại đất ở và đất nông nghiệp tại khu vực phía Đông thành phố Hà Nội theo góc độ giá trị sử dụng tiềm năng trên cơ sở dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất của khu vực nghiên cứu.Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap