Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Chu Thị Kim Chung Ngày đăng: 03/05/2019
1. Tên luận án:  

Phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2015
Năm tốt nghiệp: 2018
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9 31 01 05
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS.TS. Mai Thanh Cúc
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nông dân khu vực nông thôn, miền núi. Tuy nhiên việc sản xuất, chế biến biến chè nguyên liệu của tỉnh còn khá nhiều tồn tại hạn chế: Việc quy hoạch phát triển sản xuất chè nguyên liệu còn chưa tốt, nhiều nơi trồng phân tán, nhỏ lẻ, khó khăn cho việc quản lý chỉ đạo sản xuất. Cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến yếu kém, lạc hậu. Trình độ của lao động sản xuất chè nguyên liệu thấp, không đồng đều. Việc tổ chức, quản lý sản xuất còn nhiều bất cập, sự liên kết sản xuất giữa các tác nhân trong quá trình sản xuất còn kém bền vững, kém hiệu quả; chưa xây dựng thương hiệu, chưa xuất khẩu được chè thành phẩm. Ngoài ra, đề tài cũng đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất được hệ thống các giải pháp nhằm phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

*Về lý luận

 Đề tài đã luận giải và phát triển lý luận về phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững đó là quá trình phát triển sản xuất chè nguyên liệu cần sự kết hợp hài hòa, hợp lý, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế hộ, kinh tế địa phương với thực hiện tốt các vấn đề xã hội giải quyết việc làm xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm ổn định cho lao động và bảo vệ cải thiện môi trường. Phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững đòi hỏi phải đáp ứng được nhu cầu hiện tại mà không làm ảnh hưởng, tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ trong tương lai. Đề tài cũng đã làm rõ các yếu tố  ảnh hưởng đến quá trình phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững. Trên cơ sở lý luận về phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững đề tài đã xây dựng khung phân tích làm cơ sở để nghiên cứu, đánh giá quá trình phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững tại tỉnh Phú Thọ.

*Về thực tiễn

Đã tổng kết được 10 bài học kinh nghiệm thực tiễn về phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững. Định lượng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững. Đề xuất các giải pháp có tính khả thi và cung cấp dữ liệu cho các cơ quan cấp tỉnh tham khảo để hoạch định chính sách phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trong thời gian tới.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap