Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Nguyễn Thế Anh Ngày đăng: 22/04/2019
1. Tên luận án:  

Đánh giá và tuyển chọn giống đậu xanh thích hợp trong điều kiện nước trời và xây dựng các biện pháp canh tác đậu xanh thích hợp cho vùng đất cát ven biển tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2011
Năm tốt nghiệp:
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 9 62 01 10
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS.TS. Vũ Đình Hòa - TS. Nguyễn Thị Chinh
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Luận án xác định khả năng chịu hạn của các giống đậu xanh cải tiến thông qua đánh giá giai đoạn nảy mầm trong phòng, giai đoạn cây con ở điều kiện chậu trong nhà lưới và đánh giá trên đồng ruộng hỗ trợ tuyển chọn giống đậu xanh có khả năng chịu hạn. Các giống đậu xanh nêu trên được đánh giá lặp lại ở 2 vụ tại 3 địa điểm đại diện của 3 huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa và Tĩnh Gia để xác định giống phù hợp điều kiện nước trời cho vùng đất cát ven biển Thanh Hóa. Hai giống ĐX16 và ĐX208 có năng suất cao, ổn định được lựa chọn để xác định các biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp (phân bón, thời vụ trồng, mật độ gieo) cho vùng đất cát biển, đồng thời đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất. Hai giống đậu xanh (ĐX16 và ĐX208) tuyển chọn là những giống vừa ngắn ngày, có năng suất cao, ổn định ở cả hai vụ Xuân và vụ Hè và thích nghi tốt với vùng đất cát ven biển, góp phần vào việc bố trí cơ cấu luân canh cây trồng, mở rộng diện tích trồng đậu xanh ở vùng đất cát ven biển của tỉnh Thanh Hóa trong vụ Hè thu.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Luận án khẳng định sự kết hợp thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm đồng ruộng là phương pháp tiếp cận hữu ích, tin cậy để chọn lọc giống đậu xanh thích nghi điều kiện sản xuất cụ thể. Hai giống đậu xanh ĐX16 và ĐX208 vừa ngắn ngày vừa có năng suất cao thích hợp với canh tác nước trời vùng đất cát ven biển tỉnh Thanh Hoá là cơ sở để bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng, hệ thống luân canh và phát triển diện tích đậu xanh. Giống ĐX208 có thời gian sinh trưởng trong vụ xuân và hè tương ứng là 68 và 63 ngày, năng suất tương ứng là 12,8 và 15,9 tạ/ha. Giống ĐX16 có thời gian sinh trưởng rất ngắn 61 ngày trong vụ xuân và 56 ngày trong vụ hè, năng suất vụ xuân (12,2 tạ/ha) và vụ hè (15,2 tạ/ha) rất thích hợp trong cơ cấu luân canh cây trồng của địa phương.

Biện pháp canh tác phù hợp với từng giống là tiền đề để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho trồng trọt nói chung và sản xuất đậu xanh nói riêng. Đề tài luận án đã xác định được biện pháp canh tác tổng hợp đậu xanh cho vùng đất cát ven biển tỉnh Thanh Hoá cho hai giống đậu xanh ĐX16 và ĐX208 đảm bảo năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Thời vụ trồng tốt nhất cho vùng đất đất cát ven biển Thanh Hóa là vụ Hè thu, từ 10/06 - 24/06 với mật độ từ 20-25 cây/m2 đối với giống ĐX16 và từ
13/06-20/06 với mật độ trồng 15-20 cây/m2 đối với giống ĐX208. Tuy lượng phân bón như nhau nhưng thời kỳ bón tối ưu cho 2 giống khác nhau để cung cấp đủ và giảm thiểu sự thấm dinh dưỡng. Đối với giống ĐX16 liều lượng bón gồm 40kg N + 60kg P2O+ 40kg K2O được bón thúc 2 lần, lần I thời kỳ 1-2 lá thật và thời kỳ và 4-5 lá thật; đối với giống ĐX208 dài ngày hơn, lượng phân bón được bón thúc 2 lần, lần I thời kỳ 1-2 lá thật và lần II muộn hơn, thời kỳ 6-7 lá thật.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap