Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Lưu Văn Huy Ngày đăng: 24/10/2018
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu chuỗi giá trị cá ngừ đại dương tại các tỉnh Nam Trung Bộ

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2014
Năm tốt nghiệp:
Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp
Mã số: 62 62 01 15
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
PGS. TS. Nguyễn Hữu Ngoan
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Luận án tập trung phân tích việc phân phối lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi, phân tích khả năng cạnh tranh sản phẩm của chuỗi, phân tích những nhân tố hưởng đến chuỗi trên cơ sở đó đề xuất định hướng và giải pháp nâng cấp chuỗi theo hướng hiệu quả và bền vững.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

4.1. Đóng góp về mặt khoa học

Đề tài nghiên cứu góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các chính sách và giải pháp phát triển hiệu quả và bền vững ngành cá ngừ theo chuỗi tại các tỉnh Nam Trung Bộ.

4.2. Đóng góp về mặt thực tiễn

- Thứ nhất, lập sơ đồ chuỗi thể hiện đầy đủ các thông tin về tỷ lệ % đường đi của nguyên liệu từ khâu khai thác, thu mua, chế biến đến tiêu thụ cuối cùng.

- Thứ hai, làm rõ sự lưu chuyển, thay đổi một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế (Doanh thu, chi phí trung gian, giá trị gia tăng và lợi nhuận) giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị cá ngừ đại dương, xem tác nhân nào đang chi phối đến chuỗi làm cơ sở cho việc đề xuất định hướng và giải pháp nâng cấp chuỗi.

- Thứ ba, phân tích và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị cá ngừ đại dương tại các tỉnh Nam Trung Bộ làm cơ sở cho việc đề xuất định hướng và giải pháp nâng cấp chuỗi.

- Thứ tư, trên cơ sở phân tích những hạn chế tồn tại của chuỗi, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi, bước đầu Luận án đã đưa ra được một số định hướng và giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị cá ngừ đại dương tại các tỉnh Nam Trung Bộ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap