CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)
Mã số:  60 85 01 03

1. MỤC TIÊU

1.1. Mục tiêu chung

Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc Ngành Quản lý đất đai.

Đào tạo Thạc sỹ Quản lý đất đai nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn quản lý đất đai (QLĐĐ) về hành chính, kỹ thuật và kiến thức liên ngành trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường để có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong ngành QLĐĐ.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức: giúp học viên nắm vững lý luận, phương pháp luận về khoa học quản lý đất đai, sử dụng và bảo vệ môi trường đất;

Về kỹ năng: giúp học viên rèn luyện kỹ năng chuyên môn ngành quản lý đất đai; kết hợp chuyên môn ngành quản lý đất đai với chuyên môn các ngành có liên quan trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Về thực hành: Nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn trong việc tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đào tạo ngành quản lý đất đai.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH (Như đào tạo trình độ thạc sỹ định hướng nghiên cứu)

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1 Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

   Tổng số 60 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm

3.2. Bảng cấu trúc chương trình

TT

Mã HP

Tên học phần

Số TC

I

 

Học phần bắt buộc

30

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

QL06021

Tin học Ngành

2

4

QL06011

Trắc địa nâng cao

2

5

MT06013

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

2

6

QL07048

Quản lý địa giới hành chính

2

7

QL07065

Ứng dụng viễn thám trong quản lý đất đai

2

8

QL07066

Hệ thống pháp luật về quản lý đất đai

2

9

QL07050

Chính sách tài chính về đất đai

3

10

QL07068

Xây dựng hệ thống Quản lý đất đai phát triển

2

11

QL07041

Quy hoạch sử dụng đất đai

2

12

QL07071

Quy hoạch phát triển không gian

2

13

QL07072

Sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp

2

14

QL07080

Hệ thống thông tin địa lý nâng cao

2

15

QL07065

Ứng dụng viễn thám trong quản lý đất đai

2

II

 

Học phần tự chọn (18 tín chỉ)

18

16

QL07073

Hệ thống quản lý thị trường bất động sản

2

17

QL06025

Phân tích dự án và ứng dụng trong quản lý đất đai

2

18

QL06012

Môi trường và phát triển bền vững

2

19

QL06075

Ứng dụng bảo vệ môi trường trong sử dụng đất

2

20

QL06024

Phong thủy và Kiến trúc cảnh quan

2

21

QL07076

Ứng dụng phương pháp toán trong quy hoạch sử dụng đất đai

2

22

QL06016

Độ phì nhiêu đất

2

23

QL07078

Ứng dụng mô hình trong Quản lý đất đai

2

24

QL06027

Phương pháp trắc địa và bản đồ trong quản lý đất đai

2

25

QL07061

Quản lý lưu vực

2

26

QL07027

Quản lý đất tổng hợp

2

27

QL07083

Khoa học quản lý và ứng dụng trong quản lý đất đai

2

28

QL07084

Phân tích chính sách đất đai

2

29

QL07085

Quản lý quy hoạch nông thôn

2

30

NH07066

Hệ thống nông nghiệp

2

31

NH07067

Hệ thống canh tác

2

32

QL07087

Cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu

2

III

 

Luận văn tốt nghiệp

12

33

QL07995

Luận văn tốt nghiệp

12

 

 

Tổng

60

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ