CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT 
(ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

Mã số: 8 62 01 12

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

1.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của giúp học viên ứng dụng có hiệu quả lý thuyết về các lĩnh vực BVTV trong thực tiễn sản xuất, đặc biệt thực tiễn quản lý dịch hại trong điều kiện hội nhập của nông nghiệp Việt Nam.

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Kiến thức

Hiểu, phân tích, đánh giá và củng cố được tri thức triết học cho hoạt động nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Ứng dụng được các tri thức của triết học vào thực tiễn đời sống

Tổng hợp và ứng dụng được các biện pháp quản lý nhóm dịch hại chính trong lĩnh vực BVTV thuộc các nhóm côn trùng, nhện nhỏ, nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng

Giải thích và ứng dụng được cơ sở phân loại và phân tích độc chất học bảo vệ thực vật.

Áp dụng được kiến thức về pháp luật BVTV và kiểm dịch thực vật nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp của đất nước được an toàn và thân thiện với môi trường.

Phân tích và tổng hợp được kết quả thí nghiệm quản lý dịch hại dựa trên bằng chứng thực nghiệm

1.2.2. Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các thiết bị nghiên cứu bảo vệ thực vật.

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo.

Phân tích, tổng hợp và trình bày được kết quả nghiên cứu về quản lý dịch hại theo chuẩn mực khoa học.

Chủ động thiết kế và thực hiện được các thí nghiệm cứu về quản lý dịch hại; Tiến hành nghiên cứu độc lập; thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật.

Sử dụng thành thạo phần mềm xử lý văn bản và phần mềm bảng tính ở mức nâng cao. Phân tích, lý giải được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng được phần mềm quản trị CSDL để lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu một cách khoa học.

Thành thạo thao tác tìm kiếm và khai thác thông tin khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và Bảo vệ thực vật trên internet và database Ngành.

Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu.

Hiểu và tóm tắt được nội dung chính của báo cáo, phát biểu về chủ đề liên quan đến nông nghiệp và bảo vệ thực vật; Viết được một đoạn văn hoặc một báo cáo ngắn gọn liên quan đến công việc chuyên môn bảo vệ thực vật; Mô tả, giao tiếp được, trình bày ý kiến rõ ràng và phản biện được một vấn đề chuyên môn trong bảo vệ thực vật.

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc chuyên môn BVTV và đề xuất những sáng kiến có giá trị.

Có năng lực xây dựng và thẩm định kế hoạch trong chuyên môn thuộc lĩnh vực BVTV.

Đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn.

Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân thích nghi với các môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vẫn đề lớn.

Đưa ra được kết luận mang tính chuyên gia chuyên sâu về các vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực BVTV và chịu trách nhiệm về những lĩnh vực chuyên môn.

Dẫn dắt và phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn hiệu quả.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH

(Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 60 tín chỉ, thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

 

Học phần bắt buộc

30

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

NH07022

Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM)

2

4

NH06006

Độc lý học thuốc bảo vệ thực vật

2

5

NH07031

Nhện nhỏ hại cây trồng

2

6

NH07029

Nhân nuôi và sử dụng thiên địch

2

7

NH06008

Sinh thái học côn trùng nâng cao

2

8

NH07039

Bệnh lý học côn trùng

2

9

NH06009

Virus hại cây trồng nâng cao

2

10

NH06010

Vi khuẩn hại cây trồng nâng cao

2

11

NH06011

Nấm hại cây trồng nâng cao

2

12

NH07035

Tuyến trùng hại cây trồng chuyên sâu

2

13

NH07024

Nguyên lý côn trùng kinh tế

3

14

NH07086

Chẩn đoán bệnh cây

2

II

Học phần tự chọn (tối thiểu 18 TC)

18

15

NH07074

Quản lý côn trùng hại cây lương thực

3

16

NH07078

Quản lý bệnh hại cây lương thực

3

17

NH07075

Quản lý côn trùng hại rau

2

18

NH07076

Quản lý côn trùng hại cây ăn quả

2

19

NH07077

Quản lý côn trùng hại cây công nghiệp

2

20

NH07079

Quản lý bệnh hại rau

2

21

NH07080

Quản lý bệnh hại cây ăn quả

2

22

NH07081

Quản lý bệnh hại cây công nghiệp

2

23

NH07032

Quản lý côn trùng hại nông sản sau thu hoạch

2

24

NH07034

Quản lý bệnh hại nông sản sau thu hoạch

2

25

NH07028

Dịch tễ học sâu hại

2

26

NH07036

Bệnh hạt giống nâng cao

2

27

NH06004

Phương pháp nghiên cứu côn trùng

2

28

NH06005

Phương pháp nghiên cứu bệnh cây

2

29

NH07037

Khoa học về cỏ dại

2

30

CP07009

Công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc và đậu đỗ

2

31

MT06007

Sinh thái nông nghiệp và bảo vệ môi trường

2

32

CP07016

An toàn thực phẩm nâng cao

2

33

QL07028

Mối quan hệ giữa đất và cây trồng

2

34

NH07101

PPNC và trình bày các công trình nghiên cứu

2

III

Luận văn tốt nghiệp

12

35

NH07993

Luận văn thạc sĩ

12

 

 

Tổng

60

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap