CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH 
QUẢN LÝ KINH TẾ (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

Mã số: 60 34 04 10

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

Giúp học viên nắm vững lý thuyết, thực hành tốt các kỹ năng quan trọng  trong lĩnh vực quản lý kinh tế, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc Ngành Quản lý kinh tế. Đào tạo thạc sỹ Quản lý kinh tế định hướng ứng dụng đáp ứng các mục tiêu cụ thể sau:

1.1. Về kiến thức

Hiểu, phân tích, đánh giá và củng cố được tri thức triết học cho hoạt động nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Ứng dụng được các tri thức của triết học vào thực tiễn đời sống;

Vận dụng được nguyên lý kinh tế, khoa học quản lí để phân tích đánh giá các vấn đề phạm trù quản lí kinh tế xã hội và thể chế;

Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu và nâng cao về kinh tế vi mô, vĩ mô, khoa học quản lí, lý thuyết phát triển, kinh tế phát triển, kinh tế lượng, phân tích chuối giá trị toàn cầu, đánh giá tác động, phân tích lợi ích chi phí, kinh tế tài chính, chính sách công để quản lí nhà nước, phân tích đánh giá, phản biện các chính sách, hoạch định, đề xuất, hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế xã hội, dự báo các vấn đề kinh tế xã hội;

Vận dụng được kiến thức nâng cao và các phương pháp, công cụ nghiên cứu hiện đại để tổ chức thực hiện các dự án về quản lý kinh tế hiệu quả hướng tới phát triển phát triển kinh tế xã hội bền vững ở cả khu vực công và tư;

Ứng dụng được kiến thức nâng cao về quản lí chương trình dự án, chiến lược kế hoạch phát triển, quản lí nguồn lực, quản lí khoa học công nghệ để thẩm định, triển khai thực hiện, đánh giá chương trình dự án các cấp, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp quốc gia và địa phương, quản lí tốt và bền vững các nguồn lực xã hội, quản lí hiệu quả môi trường;

Vận dụng được kiến thức, công cụ chuyên sâu về marketing, chuỗi giá trị toàn cầu, thị trường, thương mại dịch vụ, quản lý khoa học công nghệ, quản lý nguồn lực nông nghiệp, quản lí nông trại, kinh tế tài chính, tín dụng để phân tích, đánh giá, ra quyết định trong quản lí kinh tế, quản lí thị trường, quản lí và ứng phó đối với các rủi ro và thiên tai, điều hành quản lí sản xuất kinh doanh và thương mại quốc tế;

Hiểu và vận dụng được kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh tế nói chung và quản lý kinh tế nông nghiệp và nông thôn nói riêng.

1.2. Về kỹ năng

Phát hiện ra các vấn đề kinh tế xã hội và tổ chức thực hiện nghiên cứu cũng như xây dựng các giải pháp quản lý kinh tế xã hội hiệu quả;

Xây dựng, đánh giá chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh vực và ngành nghề kinh tế xã hội;

Độc lập tư duy và tầm nhìn chiến lược để phân tích, đánh giá, dự báo kinh tế và đề xuất chính sách và giải pháp trong lĩnh vực quản lí kinh tế;

Tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo trong phạm trù kinh tế, quản lí kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống thông tin và quản lý dữ liệu phục vụ quản lý kinh tế;

Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần hợp tác, phát triển làm việc nhóm, có kỹ năng quản lí lãnh đạo;

Viết, giao tiếp và thuyết trình báo cáo;

Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương;

Sử dụng thành thạo phần mềm xử lý văn bản và phần mềm bảng tính ở mức nâng cao. Phân tích, lý giải được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng được phần mềm quản trị CSDL để lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu một cách khoa học;

Vận dụng thành thạo công cụ và kiến thức toán, phần mềm Ngành để khảo sát, phân tích, đánh giá, đề xuất các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, quản lí kinh tế.

1.3. Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

Có phẩm chất cá nhân: Tự tin, chủ động, sáng tạo phát hiện và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản lý kinh tế và đề xuất những sáng kiến có giá trị;

Chủ động, tích cực nhận thức, có ý thức trách nhiệm trong các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường trong cộng đồng;

Có các phẩm chất nghề nghiệp: say mê nghiên cứu và có trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao trong lĩnh vực kinh tế xã hội;

Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn;

Thực hiện tốt việc xây dựng, đánh giá chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh vực và ngành nghề kinh tế xã hội;

Thích nghi tốt với môi trường làm việc năng động và có tính cạnh tranh cao;

Làm việc độc lập, phát triển làm việc nhóm, có kỹ năng quản lí lãnh đạo;

Lãnh đạo, điều hành, phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động về kinh tế và quản lý kinh tế;

Lắng nghe, đánh giá, lựa chọn và phát huy được những ý kiến đóng góp có giá trị của tập thể trong quản lý và hoạt động về kinh tế và quản lý kinh tế;

Có các phẩm chất đạo đức xã hội: tôn trọng pháp luật, lối sống tích cực và tinh thần hướng về cộng đồng.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH (Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 60 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 -2 năm.

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã HP

Tên học phần

Số TC

I

Học phần bắt buộc

30

1

ML06002

Triết học

4

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

KT06014

Kinh tế học

3

4

KT07093

Kinh tế tài chính nâng cao

2

5

KT07081

Hạch toán và phân tích kinh tế

2

6

KT07013

Phương pháp nghiên cứu cho quản lý

2

7

KT07082

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

2

8

KT07014

Khoa học quản lý nâng cao

3

9

KT07015

Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao

2

10

KT07075

Quản lý tài nguyên và môi trường ứng dụng

2

11

KT07096

Quản lý thông tin kinh tế

2

12

KT07091

Phát triển chuỗi giá trị

2

13

KT07083

Seminar 1: Thực tế quản lý kinh tế trong khu vực công

1

14

KT07084

Seminar 2: Thực tế quản lý kinh tế trong các DN

1

II

Học phần tự chọn

18/36

15

KT07069

Kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định nâng cao

2

16

KT07026

Kinh tế quốc tế nâng cao

2

17

KT07085

Kinh tế đầu tư nâng cao

2

18

KT07019

Kinh tế phát triển nâng cao

2

19

KT07056

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

2

20

KT07034

Kinh tế công cộng nâng cao

2

21

KT07065

Kỹ năng quản lý chương trình và dự án nâng cao

2

22

KT07062

Kinh tế và quản lý lao động nâng cao

2

23

KT07044

Quản lý giá và thị trường

2

24

KT07021

Chính sách công nâng cao

2

25

KT07043

Quản lý kinh tế nông nghiệp

2

26

KT07097

Đánh giá tác động

2

27

KQ07036

Quản lý tài chính và đầu tư

2

28

KT07092

Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội nâng cao

2

29

KT07041

Lý thuyết và mô hình phát triển kinh tế -xã hội

2

30

KT07090

Phân tích chi phí lợi ích

2

31

KQ07024

Marketing nông nghiệp nâng cao

2

32

KT07063

Quản lý khoa học công nghệ nâng cao

2

III

Luận văn tốt nghiệp

12

33

KT07990

Luận văn thạc sĩ

12

 

 

Tổng

60

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ