CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH 
KẾ TOÁN (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

Mã số: 8 34 03 01

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sĩ ngành kế toán (định hướng ứng dụng) có kiến thức chuyên môn sâu về kế toán, kiểm toán và phân tích; có thể điều hành, kiểm soát các hoạt động kế toán và xử lý các tình huống phát sinh trong quản lý tài chính tại các doanh nghiệp và các tổ chức; có đạo đức nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm với tư duy sáng tạo, năng lực tự chủ và trách nhiệm; Học viên tốt nghiệp có thể làm việc trong lĩnh vực kế toán và quản lý tài chính tại các doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức khác.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Có kiến thức chuyên môn sâu về các vấn đề kế toán, kiểm toán, phân tích theo hướng hội nhập quốc tế; có tư duy sáng tạo; có khả năng giao tiếp và năng lực lãnh đạo;

Có khả năng xử lý các vấn đề thực tế và thời sự về kế toán và kiểm toán, kiểm soát; có thể vận dụng các kỹ năng phân tích, xử lý các tình huống phức tạp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính;

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật;

Trở thành chuyên gia kế toán, kiểm toán, kiểm soát, quản trị tài chính làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn và các tổ chức khác trong và ngoài nước.

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Kiến thức

Kiến thức chung:

Phân tích và đánh giá được tri thức triết học cho hoạt động nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Ứng dụng được các tri thức của triết học vào thực tiễn đời sống.

Kiến thức chuyên môn:

Tổng hợp được kiến thức về phương pháp chuyên môn kế toán, kiểm toán, chuẩn mực kế toán và kiểm toán.

Vận dụng kiến thức nâng cao về kế toán, kiểm toán, kiểm soát, quản trị tài chính và quản trị doanh nghiệp vào thực tiễn.

Thiết kế và hoàn thiện hệ thống kế toán theo xu hướng hội nhập kế toán quốc tế.

1.2.2. Kỹ năng

Kỹ năng chuyên môn:

Tổ chức, thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và quản trị tài chính trong tổ chức và doanh nghiệp;

Trình bày, phân tích thông tin kế toán và tham mưu về lĩnh kế toán, kiểm toán, tài chính cho nhà quản lý;

Thực hiện linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình vấn đề;

Ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin để thu thập, xử lý thông tin kế toán,
kiểm toán.

Kỹ năng ngoại ngữ:

Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu;

Có khả năng đọc, hiểu được nội dung cơ bản của các chủ đề liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, quản trị tài chính.

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hoàn thành công việc được giao;

Tuân thủ các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

Trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;

Có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên ngành và liên ngành.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH

(Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 60 tín chỉ, thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm.

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã số

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc

30

1

ML06002

Triết học

4

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

KQ06011

Kế toán cho công tác quản lý

2

4

KQ06021

Kiểm soát nội bộ ứng dụng

2

5

KQ06012

Kỹ năng quản trị hiệu quả

2

6

KQ06015

Phân tích thị trường và giá cả

2

7

KQ06024

Phương pháp nghiên cứu trong kế toán

2

8

KQ06026

Phương pháp kế toán cho quyết định kinh doanh

2

9

KQ06029

Kế toán các khoản đầu tư và hợp nhất

2

10

KQ07069

Phân tích và ra quyết định trong quản trị tài chính

2

11

KQ07070

Ứng dụng định giá tài sản tài chính

2

12

KQ07074

Quản trị chi phí

2

13

KQ07081

Vận dụng chuẩn mực kế toán

2

14

KQ07079

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

2

II

Học phần tự chọn (tối thiểu 18 tín chỉ)

18/43

15

KQ07085

Kiểm toán ứng dụng

2

16

KQ06020

Kỹ năng Phân tích kinh doanh

2

17

KQ07084

Đầu tư tài chính

2

18

KQ07094

Ứng dụng thuế suất và lãi suất

2

19

KQ06010

Quản trị chuỗi cung ứng

2

20

KQ07090

Xây dựng chương trình quản lý rủi ro

2

21

KQ07022

Kế toán quốc tế nâng cao

2

22

KQ07035

Kế toán thuế nâng cao

2

23

KQ07033

Phát triển kĩ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh

2

24

KQ07092

Kiểm toán nội bộ ứng dụng

2

25

KQ07083

Phân tích báo cáo kế toán quản trị

2

26

KQ07088

Phân tích và quản trị rủi ro tài chính

2

27

KQ07089

Thuế nâng cao

2

28

KQ06013

Kỹ năng quản trị chiến lược

2

29

KQ07067

Kỹ năng lãnh đạo tổ chức

2

30

KQ07093

Kế toán công ứng dụng

2

31

KQ06022

Thông tin kế toán tài chính

2

32

KQ 06028

Báo cáo tài chính hợp nhất

2

33

KT07096

Quản lý thông tin kinh tế

2

34

KT07061

Phương pháp nghiên cứu định tính

2

35

KT07074

Quản lý tài nguyên và môi trường nâng cao

3

III

Luận văn tốt nghiệp

12

36

KQ07994

Luận văn thạc sĩ

12

 

 

Tổng

60

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap