CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

Mã số: 60 48 02 01

1. MỤC TIÊU

1.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của chương trình đào tạo thạc sĩ Ngành Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức Ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; đáp ứng nhu cầu của xã hội, đảm bảo tính hội nhập và liên thông với hệ thống đại học khu vực và thế giới; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của Ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm như sau:

Kiến thức lý thuyết nâng cao, cập nhật về CNTT;

Kỹ năng thực hành tốt;

Có năng lực tư duy phát hiện vấn đề và ứng dụng kiến thức lý thuyết, công nghệ mới và kỹ năng thực hành để phát triển các sản phẩm và ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực khác nhau: giáo dục, nông nghiệp, quản lý…;

Có năng lực quản lý và thực hiện các dự án CNTT;

Có trình độ ngoại ngữ tốt theo tiêu chuẩn châu Âu;

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, trong các môi trường đa ngành, đa lĩnh vực, khả năng giao tiếp, trình bày, hội nhập được trong môi trường quốc tế;

Có khả năng đáp ứng các yêu cầu thực tế tại các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất, dịch vụ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực CNTT;

Có phương pháp nghiên cứu khoa học, tự tìm hiểu hiệu quả và sáng tạo;

Có kiến thức, kinh nghiệm để học viên tiếp tục học ở bậc tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH (Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số: 46 tín chỉ, thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm.

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc

23

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

TH06002

Mạng và truyền dữ liệu nâng cao

3

4

TH06006

Các mô hình và phương pháp tối ưu

3

5

TH06011

Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng

3

6

TH07003

E-Learning

3

7

TH07007

Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động

3

8

TH07008

Thiết kế, quản lý và đấu thầu dự án CNTT

3

II

Học phần tự chọn

14/37

9

TH07013

Phát triển ứng dụng web nâng cao

2

10

TH06001

Cơ sở dữ liệu nâng cao

3

11

TH06007

Công nghệ phần mềm nâng cao

3

12

TH06008

Kiến trúc máy tính nâng cao

2

13

TH06012

Thiết bị ngoại vi và ghép nối

3

14

TH07009

Thị giác máy tính

3

15

TH07012

Các mô hình và kỹ thuật lập trình nâng cao

3

16

TH07014

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao

3

17

TH07015

Phát triển ứng dụng đa môi trường

2

18

TH07016

Thiết kế và lập trình web mobile

2

19

TH07017

Lập trình ứng dụng mạng

3

20

TH07018

Quản trị mạng nâng cao

3

21

MT07050

Quản lý môi trường tổng hợp

2

22

KQ07090

Xây dựng chương trình quản lý rủi ro

2

III

Luận văn tốt nghiệp

9

23

TH07997

Luận văn thạc sĩ

9

 

 

Tổng

46

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ