CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
(ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

Mã số: 60 42 02 01

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA (Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH (Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

   Tổng số 60 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc

30

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

SH06004

Phương pháp nghiên cứu trong sinh học

2

4

SH06005

Sinh học tế bào nâng cao

2

5

SH07039

Thực tập nghề nghiệp

2

6

SH06052

Công nghệ vi sinh ứng dụng

2

7

SH06040

Tin sinh học ứng dụng

2

8

SH06010

Kỹ thuật di truyền ứng dụng

2

9

SH06055

Di truyền phân tử ứng dụng

2

10

SH06012

Seminar trong công nghệ sinh học

2

11

SH06013

Xử lý thống kê trong CNSH

2

12

SH07023

Công nghệ mô, tế bào thực vật ứng dụng

2

13

SH07017

Công nghệ lên men

2

14

SH07032

CNSH trong chọn giống vật nuôi và nuôi trồng thủy sản

2

15

SH07038

Thực hành Công nghệ sinh học

1

II

Học phần tự chọn

18/38

16

SH07014

Vi sinh vật học môi trường

2

17

SH07019

Công nghệ sinh học nano

2

18

SH07036

Chọn giống phân tử ứng dụng

2

19

Sh07065

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật

2

20

SH07018

Công nghệ sinh học nấm men

2

21

SH07033

Công nghệ cải biến di truyền trao đổi chất

2

22

SH07027

Công nghệ cao trong sản xuất cây trồng

2

23

SH07028

Quản lý, thương mại hóa và sở hữu trí tuệ trong CNSH

2

24

SH07030

Nuôi cấy và bảo quản lạnh tế bào động vật

2

25

TY07028

Công nghệ vacxin và chế phẩm sinh học.

2

26

SH07063

Đồ án CNSH

2

27

SH07016

Vi sinh vật học thực phẩm

2

28

SH07022

Bệnh học phân tử thực vật

2

29

SH07024

Tiến hóa phân tử

2

30

SH07025

Cơ chế phân tử tính chống chịu stress ở thực vật

2

31

TY06014

Công nghệ sinh sản vật nuôi nâng cao

2

32

SH07031

Công nghệ y sinh học ứng dụng

2

33

SH06054

Thiết bị CNSH

2

34

KT07069

Kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định nâng cao

2

III

Luận văn tốt nghiệp

12

35

SH07996

Luận văn thạc sĩ

12

 

Tổng

60HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ