CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

NGÀNH CHĂN NUÔI (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG) 

Mã số: 60 62 01 05


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA (Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH (Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức thối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

            Tổng số 60 tín chỉ, thời gia đào tạo 1,5 – 2 năm

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo      

TT

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc

31

1

ML 06002

Triết học

3

2

SN 06003

Tiếng Anh

2

3

CN06005

Hoá sinh động vật nâng cao

2

4

CN06006

Sinh lý động vật nâng cao

2

5

CN06007

Dinh dưỡng động vật nâng cao

2

6

CN07033

Di truyền ứng dụng trong chăn nuôi

2

7

CN07019

Chọn lọc và nhân giống vật nuôi

2

8

CN07034

Thức ăn chăn nuôi

2

9

CN07023

Những tiến bộ mới trong chăn nuôi lợn

2

10

CN07024

Những tiến bộ mới trong chăn nuôi gia cầm

2

11

CN07025

Những tiến bộ mới trong chăn nuôi gia súc nhai lại

2

12

KT07025

Kinh tế nông trại nâng cao

2

13

CN07028

Hệ thống chăn nuôi

2

14

CN06011

Thiết kế thí nghiệm

2

15

CN07021

Quản lý giống vật nuôi

2

II

Học phần tự chọn ( tối thiểu 18 TC )

 

16

CN07020

Bảo tồn quỹ gen động vật

2

17

CN07036

Ứng dụng kỹ thuật sinh sản trong chăn nuôi

2

18

CN07037

Kiểm soát chất lượng và hệ thống quản lý thức ăn chăn nuôi

2

19

CN07016

Thức ăn bổ sung và phụ gia

2

20

CN07039

Bệnh dinh dưỡng và các chất có hại trong thức ăn chăn nuôi

2

21

CN07031

Đánh giá chất lượng sản phẩm chăn nuôi

2

22

CN07032

Chuồng trại và quản lý chất thải chăn nuôi

2

23

KQ07024

Marketing nông nghiệp nâng cao

2

24

CN06016

Ứng dụng tập tính và Welfare trên động vật

1

25

TY07029

Vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật

2

26

CN07041

Chăn nuôi động vật hoang dã

2

27

CN07035

Quản lý trang trại chăn nuôi

2

28

CP07021

Công nghệ bảo quản chế biến sản phẩm chăn nuôi

2

29

CN07035

Quản lý trang trại chăn nuôi

2

30

CN07041

Chăn nuôi động vật hoang dã

2

31

CN07040

Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi

2

III

Luận văn tốt nghiệp

12

32

CN07997

Luận văn tốt nghiệp

12

 

 

Tổng

60

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ