CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

(ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)


Mã số: 60 62 03 01

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản định hướng nghiên cứu giúp người học có chuyên môn sâu về các vấn đề liên quan đến thủy sản, có khả năng làm việc, nghiên cứu độc lập, sáng tạo, có năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề thuộc lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực nuôi thủy sản nước ngọt, nước mặn, nước lợ.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUỒN TUYỂN SINH

2.1. Đối tượng đào tạo

Các cán bộ đang và sẽ làm việc tại các trường, viện, trạm, trại nghiên cứu trong lĩnh việc thủy sản, các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, các cán bộ làm việc trong các công ty về thủy sản và các cá nhân có nhu cầu hiểu biết về ngành Thủy sản.

2.2. Nguồn tuyển sinh

Ngành đúng và ngành phù hợp: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản.

Ngành gần: gồm 2 nhóm

Nhóm I: Sinh học, Chăn nuôi, Chăn nuôi Thú y, Thú y, Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp, Môi trường, Khai thác thủy sản.

Nhóm II: Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Công nghệ sinh học, Bảo quản chế biến nông sản, Công nghệ Thực phẩm.

Các môn học bổ túc kiến thức:

TT

Môn học

Số tín chỉ

Nhóm 1

Nhóm 2

1

Kỹ thuật sản xuất giống

2

x

x

2

Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

2

x

x

3

Kỹ thuậ sản xuất giống và nuôi cá biển

2

x

x

4

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

2

 

x

5

Kỹ thuật quản lý giống và nuôi giáp xác

2

 

x

6

Bệnh học thủy sản

2

 

x

2.3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

2.3.1. Các môn thi tuyển sinh

Sinh lý động vật thủy sản, Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sản, tiếng Anh.

2.3.2. Điều kiện tốt nghiệp

Theo quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 60 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm.

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã số

Tên học phần

Số TC

I

 

Học phần bắt buộc

30

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

TS06034

Phương pháp nghiên cứu trong nuôi trồng thủy sản

2

4

TS06040

Sinh thái thủy sinh vật

2

5

TS06041

Sinh lý động vật thủy sản

2

6

TS06036

Quản lý môi trường nước trong NTTS

2

7

TS06037

Ứng dụng công nghệ di truyền trong NTTS

2

8

TS06038

Công nghệ chế biến và sản xuất thức ăn thuỷ sản

2

9

TS07041

Hệ thống nuôi trồng thủy sản

2

10

TS07048

Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

3

11

TS07045

Công nghệ sản xuất giống và nuôi giáp xác

2

12

TS07046

Công nghệ sản xuất giống và nuôi ĐVTM

2

13

TS07044

Công nghệ sản xuất giống và nuôi cá biển

2

14

TS07042

Nội tiết học sinh sản và ứng dụng trong NTTS

2

II

 

Học phần tự chọn

18/39

15

TS07040

Quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản

2

16

TS07049

Công nghệ thu hoạch và bảo quản sản phẩm thủy sản

2

17

TS07062

Công nghệ trồng và chế biến rong biển

2

18

TS07050

Dịch tễ học thủy sản

2

19

KT07037

Quản lý chương trình và dự án nâng cao

2

20

TS06039

Quản lý Hệ sinh thái ven bờ

2

21

KT07089

Kinh tế thủy sản

2

22

TS07051

Quy hoạch nuôi trồng thủy sản

2

23

TS07063

Chất lượng giống và quản lý đàn cá bố mẹ

2

24

TS07053

Đánh giá tác động môi trường trong NTTS

2

25

TS07043

Công trình và thiết bị cho nuôi trồng thủy sản

2

26

TS07054

Khuyến ngư

2

27

TS07055

Miễn dịch động vật thủy sản nâng cao

2

28

TS07058

Kỹ thuật nuôi thủy sản nâng cao

2

29

TS07059

Kỹ thuật sản xuất thức ăn tươi sống

2

30

TS07056

Vi sinh vật ứng dụng nâng cao trong NTTS

2

31

TS07060

Bệnh kí sinh trùng ĐVTS nâng cao

2

32

TS07061

Bệnh truyền nhiễm ĐVTS nâng cao

2

33

TS07057

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng TS

2

34

MT06020

Biến đổi khí hậu và môi trường

3

III

 

Luận văn tốt nghiệp

12

35

TS07998

Luận văn thạc sĩ

12

 

 

Tổng

60

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ