CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

 

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng (Crop science)

Mã số: 62 62 01 11

Loại hình đào tạo: Tập trung/Không tập trung

(Ban hành tại Quyết định số: 4234 ngày 29 tháng 12 năm 2015

của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

 

1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

1.1. Mục tiêu đào tạo

-   Cung cấp các kiến thức nâng cao trong các lĩnh vực: Sinh lý và sinh thái cây trồng, nguyên lý sản xuất cây trồng, trồng trọt và môi trường, hệ thống canh tác, trồng trọt công nghệ cao và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực sản xuất cây trồng.

-   Có khả năng cập nhật, phát hiện và đề xuất các vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học cây trồng,

-   Nắm vững phương pháp nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp, tập hợp và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu.

1.2. Chuẩn đầu ra

Về kiến thức

-   Vận dụng những lý luận cơ bản của ngành để phân tích đánh giá hiện trạng, trên cơ sở đó đặt ra giả thuyết thuyết khoa học, câu hỏi nghiên cứu, triển khai nghiên cứu tổng hợp và phân tích kết quả nghiên cứu để tìm ra những phát hiện mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

-   Tổng hợp các kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực khoa học cây trồng để:

-   Phân tích, tổng hợp được kiến thức về mối quan hệ sinh trưởng, phát triển và điều kiện ngoại cảnh với năng suất và chất lượng cây trồng, cơ chế thích nghi của cây trồng với điều kiện bất thuận làm cơ sở cho việc xây dựng biện pháp kỹ thuật tổng hợp trong sản xuất cây trồng;

-   Phân tích được những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh trưởng, khả năng thích ứng và sản xuất cây trồng; Vận dụng kiến thức và kết quả nghiên cứu khoa học về  hệ thống canh tác, phương thức canh tác, công nghệ trong canh tác vùng nhiệt đới để bố trí cơ cấu và sản xuất cây trồng hợp lý ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển nông nghiệp bền vững

-   Có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp về khoa học và thực tiễn liên quan đến sản xuất cây trồng phát sinh trong lĩnh vực chuyên môn. Phát triển các nguyên lý, học thuyết về sinh lý, sinh thái liên quan đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng

-   Vận dụng kiến thưc về pháp luật, tổ chức quản lý và điều hành, bảo vệ môi trường trong nghiên cứu, sản xuất cây trồng, sản xuất hạt giống, cây giống đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn Việt Nam;

Về kỹ năng

-   Sáng tạo tri thức mới góp phần Phát triển các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành khoa học cây trồng

-   Chủ động phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực khoa học cây trồng và đưa ra được giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề.

-   Vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn và xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung trong lĩnh vực Khoa học cây trồng

-   Phân tích được nguyên lý và ứng dụng phần mềm máy tính vào việc mô phỏng ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây trồng; dự báo năng suất cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu;

-   Thiết lập và tham gia mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế thông qua xây dựng, tổ chức và thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực khoa học cây trồng

-   Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương.

-   Viết được báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành liên quan đến khoa học cây trồng và di truyền chọn taọ giống cây trồng; Giao tiếp tốt, trình bày ý kiến rõ ràng, bảo vệ được quan điểm và phản biện được một vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực khoa học cây trồng, chọn tạo giống

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

-   Sáng tạo trong quá trình giải quyết công việc và có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề và tổng hợp,  rút ra những nguyên tắc, quy luật dựa trên kinh nghiệm thực tiến khoa học cây trồng

-   2) Tổng hợp và phân tích tốt hiện trạng và xu hướng phát triển của sản xuất nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam. Chủ động trong định hướng nghiên cứu. Thích nghi tốt trong mọi môi trường làm việc và thích nghi với hoàn cảnh cụ thể. Có năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu về khoa học cây trồng.

-   Chủ động trong ra quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu và đưa ra được các đề xuất, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới trong lĩnh vực khoa học cây trồng.

-   Chủ động không ngừng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học cây trồng.

2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 03 năm, đối với người chưa có bằng thạc sĩ là 04 năm.


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ