CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ


Chuyên ngành: Quản lý đất đai (Land Management)

Mã số: 62 85 01 03

Loại hình đào tạo: Tập trung/Không tập trung

(Ban hành tại Quyết định số: 4234 ngày 29 tháng 12 năm 2015

của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

 

1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo tiến sĩ Quản lý đất đai là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ, kinh tế đất và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý và quy hoạch đất đai.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

-   Cung cấp các kiến thức nâng cao trong các lĩnh vực: Quản lý và quy hoạch đất đai; sử dung đất nông nghiệp bền vững; tài chính đất đai; trắc địa; thông tin địa lý...

-   Giúp nghiên cứu sinh có khả năng cập nhật, phát hiện và đề xuất các vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học quản lý và quy hoạch đất đai, sử dụng đất bền vững.

-   Nắm vững phương pháp nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp, tập hợp và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu. 

1.2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau:

1.2.1. Kiến thức

+ Hiểu, phân tích và đánh giá được tri thức triết học, rèn luyện thế giới quan, phương pháp luận triết học cho người học trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ; cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam. Ứng dụng được các tri thức triết học vào thực tiễn đời sống.

+ Vận dụng được các phương pháp luận về khoa học và công nghệ hiện đại trong công tác quản lí và sử dụng tài nguyên đất đai.

+ Vận dụng lý luận và thực tiễn đối với việc sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại các vùng sinh thái khác nhau.

+ Phân tích và đánh giá được hiệu quả ứng dụng các công nghệ trắc địa và tin học trong công tác quản lí đất đai.

+ Xây dựng và hoàn thiện được cơ sở dữ liệu về chính sách đất đai và sử dụng đất.

+ Tổng hợp kiến thức chuyên sâu về chính sách đất đai, quy hoạch đất đai, tài chính đất đai kết hợp với tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành quản lí đất đai.

+ Vận dụng các kiến thức chuyên môn quản lý đất đai để thực hiện các nghiên cứu khoa học, phát triển kiến thức mới và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh của ngành quản lý đất đai.

+ Tổng hợp được kiến thức pháp luật đất đai, quản lý kinh tế, môi trường để giải quyết các vấn đề trong quản lý và sử dụng đất đai.

1.2.2. Kỹ năng

+ Sử dụng thành thạo trang thiết bị, công nghệ và phần mềm hiện đại phục vụ công tác quản lí đất đai.

+ Phát hiện, xử lý các vấn đề chuyên môn của ngành quản lí đất đai từ đó đề xuất được những giải pháp nhằm cải tiến chính sách, công nghệ trong lĩnh vực quản lí, sử dụng đất đai.

+ Xây dựng được cơ sở dữ liệu về chính sách đất đai và sử dụng đất để lập và dự báo nhu cầu lập quy hoạch sử đất nông nghiệp hợp lý, hiệu quả cho vùng lãnh thổ; đánh giá được hiệu quả hệ thống quản lí đất đai hiện đại.

+ Phân tích, đánh giá được hiệu quả ứng dụng các công nghệ trắc địa và tin học trong công tác quản lí đất đai.

+ Liên kết và phát triển các mối quan hệ hợp tác với đối tác nước ngoài trong thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.

+ Tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề quản lý, sử dụng đất đai ở quy mô khu vực và quốc tế.

+ Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương; Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp xã hội và trao đổi các vấn đề chuyên môn của ngành quản lý đất đai.

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Phát hiện và đề xuất được các giải pháp và cải tiến mới có giá trị nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh của ngành quản lý đất đai.

 + Phát hiện những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc chuyên môn của ngành quảnlý đất đai.

+ Sáng tạo vận dụng các kiến thức chuyên sâu giải quyết những công việc chuyên môn của ngành quản lí đất đai và các vấn đề khác liên quan;

+ Cập nhật thông tin chính trị - xã hội, chính sách pháp luật của Nhà nước từ đó xây dựng được kế hoạch và trong lĩnh vực quản lí đất đai;

+ Tổ chức nhân sự hợp lý; Điều hành và giải quyết hiệu quả các công việc theo nhóm chuyên môn.

+ Xây dựng kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới trong lĩnh vực quản lý đất đai.

+ Lập trường chính trị vững vàng; yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc được giao; thực hiện nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; trung thực trong nghiên cứu khoa học, báo cáo với cấp trên và đồng nghiệp.

2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 03 năm, đối với người chưa có bằng thạc sĩ là 04 năm.

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ