CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

 

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển (Development Economics)    

Mã số: 62 31 01 05

Loại hình đào tạo: Tập trung/Không tập trung

(Ban hành tại Quyết định số: 4234 ngày 29 tháng 12 năm 2015

của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

 

1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1 Mục tiêu chung

Cung cấp cho người học kiến thức nâng cao về quản trị nhân lực; có năng lực nghiên cứu độc lập, có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị nhân lực; có sức khoẻ  tốt và có đạo đức nghề nghiệp; Biết làm việc tập thể, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; Có thể đáp ứng được yêu cầu công tác cho mọi thành phần kinh tế, các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội khác.

1.1.2  Mục tiêu cụ thể

Người học có kiến thức và các kỹ năng chuyên sâu, có năng lực phát hiện vấn đề, phân tích, đánh giá, phản biện và đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề chuyên sâu của lĩnh vực Quản trị nhân lực:

-   Phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách và chiến lược phát triển nhân lực ở tầm vĩ mô các bộ ngành, các cơ quan, tổ chức và các địa phương;

-   Phân tích, đánh giá và quản lý nguồn nhân lực và các lĩnh vực liên quan trong các tổ chức kinh tế xã hội

-   Phân tích định lượng, định tính và dự báo về vấn đề nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội.

1.1.3. Vị trí công tác và địa chỉ sử dụng

Người học sau khi tốt nghiệp bậc tiến sĩ ngành Quản  trị nhân lực có thể công tác trong các các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo sau: Nghiên cứu viên cao cấp, nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp, giảng viên tại các viện nghiên cứu, các trường đại học; Cố vấn, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực quản trị nhân lực; Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp; Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn trong các tổ chức kinh tế xã hội và nghề nghiệp; Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn trong các tổ chức phi chính phủ.

 

1.2 Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành kinh tế học, chuyên ngành kinh tế phát triển, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

1.2.1. Về kiến thức

- Phân tích được các kiến thức chuyên sâu và nâng cao về kinh tế vi mô, vĩ mô, kinh tế phát triển, phát triển và hội nhập để quản lý nhà nước, phân tích đánh giá, phản biện các chính sách, 

- Vận dụng được các kiến thức nâng cao về kinh tế phát triển và các công cụ tiên tiến, hiện đại trong nghiên cứu, các phương pháp phân tích định lượng, định tính để tổ chức thực hiện tốt các nghiên cứu về kinh tế phát triển;

- Ứng dụng được các kiến thức nâng cao về đánh giá tác động, phân tích chi phí lợi ích, chiến lược kế hoạch phát triển, quản lý nguồn lực để thẩm định, triển khai thực hiện, đánh giá các chương trình dự án các cấp, xây dựng các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từ trung ương đến cơ sở, quản lý tốt các nguồn lực quốc gia, quản lý hiệu quả và bền vững môi trường;

- Vận dụng được các kiến thức, các công cụ chuyên sâu về Marketing, thị trường, thương mại dịch vụ, quản lý nguồn lực nông nghiệp, tài chính, tin dụng để phân tích, đánh giá, ra quyết định trong phát triển thị trường nông nghiệp, tổ chức thị trường, thị trường tài chính nông nghiệp nông thôn, điều hành, quản lý các tổ chức kinh tế xã hội và nghề nghiệp;

- Phân tích được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, kinh tế phát triển, kết hợp với các hiểu biết sâu về thực tiễn để, giải quyết các vấn đề mới, phát triển các lý thuyết, bổ sung các phương pháp mới trong nghiên cứu kinh tế phát triển, đóng góp hiệu quả trong giải quyết các vấn đề thực tiễn kinh tế xã hội.

1.2.2. Về kỹ năng

- Có khả năng phát hiện, khuyến cáo các vấn đề về kinh tế xã hội, đề xuất, chủ trì thực hiện, chuyển giao các nghiên cứu, dự án về kinh tế phát triển;

- Vận dụng thành thạo, sáng tạo và phát triển các công cụ và kiến thức toán, phần mềm chuyên ngành để khảo sát, phân tích, đánh giá, đề xuất các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế phát triển;

- Có năng lực xây dựng, đánh giá, phản biện, khuyến cáo, chỉnh sửa và hoàn thiện chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội;

- Có khả năng độc lập tư duy để phân tích và dự báo và đề xuất chính sách và giải pháp trong lĩnh vực phát triển và kinh tế phát triển;

- Có năng lực tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong phạm trù kinh tế phát triển;

- Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần hợp tác, phát triển làm việc nhóm, có kỹ năng quản lý lãnh đạo;

- Có khả năng tập hợp và tổ chức thực hiện các đề tài và chương trình nghiên cứu kinh tế phát triển với vai trò lãnh đạo; có đủ năng lực hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn liên quan đến kinh tế phát triển;

- Có kỹ năng viết, giao tiếp và thuyết trình báo cáo;

- Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương;

- Sử dụng thành thạo tin học trong tìm kiếm, khai thác thông tin kinh tế, nông nghiệp, nông thôn và đời sống.

1.2.3. Về phẩm chất đạo đức

- Tự tin, chủ động, sáng tạo, có khả năng thích ứng tốt;

- Say mê nghiên cứu và có trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao trong lĩnh vực kinh tế phát triển;

- Chủ động, tích cực nhận thức, có ý thức trách nhiệm trong các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường trong cộng đồng; Tôn trọng pháp luật, lối sống tích cực và tinh thần hướng về cộng đồng, có ý thức trách nhiệm của công dân đối với các vấn đề xã hội, pháp luật, kinh tế và môi trường.

a) Định hướng nghề nghiệp của người tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp bậc tiến sĩ ngành Kinh tế phát triển có thể công tác trong các các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo sau:

-   Nghiên cứu viên cao cấp, nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp, giảng viên tại các viện nghiên cứu, các trường đại học;

-   Là các cố vấn, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực kinh tế phát triển;

-   Là cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn trong các cơ quan quản lý nhà các cấp;

-   Là cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn trong các tổ chức kinh tế xã hội và nghề nghiệp;

-   Là cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn trong các tổ chức phi chính phủ.

b) Định hướng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp

Người có bằng tiến sĩ Kinh tế phát triển có thể học nâng cao lên trình độ sau tiến sĩ về chuyên ngành Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế, Phát triển nông thôn, Quản trị kinh doanh…hoặc các khóa tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước về các vấn đề kinh tế phát triển chuyên sâu hơn.

 

2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 03 năm, đối với người chưa có bằng thạc sĩ là 04 năm.
HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ