CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SỸ

 

Chuyên ngành:Di truyền và chọn giống cây trồng

(Genetics and plant breeding)

Mã số: 62 62 01 11

Loại hình đào tạo: Tập trung/Không tập trung

(Ban hành tại Quyết định số 4234 ngày 29 tháng 12 năm 2016   

của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

 

 

1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Cung cấp cho người học kiến thức nâng cao và chuyên sâu về di truyền chọn giống cây trồng bao gồm: kiến thức di truyền phân tử, công cụ di truyền ứng dụng trong chọn tạo giống, các phương pháp chọn giống theo tính trạng mục tiêu như chống chịu điều kiện bất thuận và sâu bệnh hại, chọn giống chất lượng, di truyền và chọn giống ưu thế lai.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Người học có năng lực và kỹ năng thiết lập, thực hiện và chủ trì các chuyên đề, các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên ngành phát triển vật liệu di truyền và giống cây trồng.

Cán bộ khoa học có bản lĩnh chuyên môn, khách quan, tính tổ chức, hợp tác trong nghiên cứu và chuyển giao.

 

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Kiến thức

-   Tổng hợp, vận dụng kiến thức chuyên môn nâng cao, chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện trong tiếp cận và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực di truyền và chọn giống cây trồng.

-   Vận dụng thành thạo những phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực di truyền và chọn giống cây trồng;

-   Vận dụng những kiến thức cơ bản của chuyên ngành để phân tích, đánh giá hiện trạng, từ đó đặt ra giả thuyết khoa học, ý tưởng nghiên cứu và triển khai nghiên cứu. Tổng hợp và phân tích kết quả nghiên cứu để tìm ra những phát hiện mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

-   Vận dụng kiến thức về pháp luật, tổ chức quản lý và điều hành, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chọn tạo giống, sản xuất hạt giống và phát triển giống cây giống đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn Việt Nam

1.2.2. Kỹ năng

-   Thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực thuộc chuyên môn di truyền và chọn giống cây trồng;

-   Phát hiện, phân tích các vấn đề phức và đưa ra được giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực di truyền và chọn giống cây trồng và trồng trọt;

-   Sáng tạo tri thức mới góp phần phát triển các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành di truyền và chọn giống cây trồng và trồng trọt;

-   Khai thác tài liệu, tổng hợp kiến thức chuyên môn và thiết lập mối quan hệ hợp tác với các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực di truyền và chọn giống cây trồng và trồng trọt.

+ Ngoại ngữ:

-   Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương

-   Tóm tắt và giải thích được nội dung của báo cáo, trình bày được chủ đề liên quan đến chuyên môn; Viết được báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành liên quan đến khoa học cây trồng và di truyền chọn taọ giống cây trồng; Giao tiếp tốt, trình bày ý kiến rõ ràng, bảo vệ được quan điểm và phản biện được một vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực di truyền và chọn giống cây trồng và trồng trọt.

+ Công nghệ thông tin:

-   Sử dụng thành thạo các chương trình tin học liên quan đến chuyên ngành; 

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

-   Phát hiện, đề xuất sáng kiến có giá trị và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực Di truyền và chọn giống cây trồng;

-   Tổng hợp, phân tích tốt hiện trạng và xu hướng phát triển trong lĩnh vực di truyền và chọn giống cây trồng, trong sản xuất nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam.

-   Chủ động trong định hướng nghiên cứu, bảo vệ chính kiến và phản biện độc lập trong lĩnh vực khoa học. Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và quản lý nhóm nghiên cứu;

-    Có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới trong lĩnh vực Di truyền và chọn giống cây trồng

 

2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 03 năm, đối với người chưa có bằng thạc sĩ là 04 năm.HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ