CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

Mã số:  60 85 01 03


1. MỤC TIÊU

1.1. Mục tiêu chung

Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc Ngành Quản lý đất đai.

Đào tạo Thạc sỹ Quản lý đất đai nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn quản lý đất đai (QLĐĐ) về hành chính, kỹ thuật và kiến thức liên ngành trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường để có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong ngành QLĐĐ.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức: giúp học viên nắm vững lý luận, phương pháp luận về khoa học quản lý đất đai, sử dụng và bảo vệ môi trường đất;

Về kỹ năng: giúp học viên rèn luyện kỹ năng chuyên môn ngành quản lý đất đai; kết hợp chuyên môn ngành quản lý đất đai với chuyên môn các ngành có liên quan trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Về thực hành: Nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn trong việc tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đào tạo ngành quản lý đất đai.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH

2.1. Đối tượng đào tạo

Tốt nghiệp đại học các ngành Quản lý đất đai, Địa chính, Khoa học đất, Địa lý, Kinh tế địa chính, Trắc địa và các ngành khác được bổ túc kiến thức

2.2. Nguồn tuyển sinh

Ngành đúng, phù hợp: Quản lý đất đai, Quản lý ruộng đất

Ngành gần:

Nhóm 1: Địa chính

Nhóm 2: Khoa học đất, Thổ nhưỡng, Nông hóa-Thổ nhưỡng, Bản đồ, Địa lý, Môi trường, Quản lý Tài nguyên thiên nhiên, Trắc địa, Kinh tế địa chính

2.3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

2.3.1. Các môn thi tuyển sinh

Quản lý - quy hoạch đất đai , Trắc địa, tiếng Anh.

2.3.2. Điều kiện tốt nghiệp

Theo quy chế đào tạo thạc sỹ của Bộ giáo dục và Đào tạo, Quy đinh hiện hành về đào tạo trình độ Thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2.3.3. Các môn học bổ túc kiến thức

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Nhóm 1

Nhóm 2

1

Quy hoạch phát triển nông thôn

3

x

x

2

Quản lý hành chính về đất đai

3

x

x

3

Đánh giá đất

3

x

x

4

Trắc địa 1

3

 

x

5

Quy hoạch sử dụng đất 1

3

 

x

6

Bản đồ địa chính

3

 

x

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 60 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm

3.2. Cấu trúc chương trình

TT

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

I

 

Học phần bắt buộc

30

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

QL06010

Công nghệ thông tin trong Quản lý đất đai

2

4

QL06011

Trắc địa nâng cao

2

5

MT06013

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

2

6

QL07037

Kỹ thuật viễn thám

2

7

QL07038

Hệ thống pháp luật về Quản lý đất đai và thị trường bất động sản

2

8

QL07029

Tài chính về đất đai

3

9

QL07040

Hệ thống quản lý đất đai phát triển

2

10

QL07041

Quy hoạch sử dụng đất đai

2

11

QL07042

Quy hoạch không gian

2

12

QL07043

Sử dụng đất nông nghiệp

2

13

QL07044

Quản lý thị trường bất động sản

2

14

QL07048

Quản lý địa giới hành chính

2

II

 

Học phần tự chọn

18

15

QL06012

Môi trường và phát triển bền vững

2

16

NH07066

Hệ thống nông nghiệp

2

17

QL06014

Bảo vệ môi trường trong sử dụng đất

2

18

QL07045

Kiến trúc cảnh quan (landscape)

2

19

QL07046

Phương pháp toán trong quy hoạch sử dụng đất đai

2

20

QL06015

Phân tích dự án phát triển

2

21

NH07067

Hệ thống canh tác

2

22

QL06016

Độ phì nhiêu đất

2

23

QL07047

Mô hình hóa trong quản lý đất đai

2

24

QL07060

Quản lý tổng hợp lưu vực

3

25

QL07027

Quản lý đất tổng hợp

2

26

QL06018

Ứng dụng phong thủy học trong Quy hoạch sử dụng đất đai

2

27

QL07049

Khoa học quản lý đất đai

2

28

QL06027

Phương pháp trắc địa và bản đồ trong quản lý đất đai

2

29

QL07080

Hệ thống thông tin địa lý nâng cao

2

30

QL07084

Phân tích chính sách đất đai

2

31

QL07085

Quản lý quy hoạch nông thôn

2

III

 

Luận văn tốt nghiệp

12

32

QL07996

Luận văn thạc sĩ

12

 

 

Tổng

60

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ