CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT 

(ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

Mã số:  60 62 01 03

 

1. MỤC TIÊU

1.1. Mục tiêu chung

Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc Ngành Khoa học đất.

Đào tạo thạc sỹ Khoa học đất nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn về khoa học đất và các kiến thức liên ngành trong lĩnh vực tài nguyên môi trường giúp cho người học thực hiện tốt và có hiệu quả công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học trong ngành khoa học đất.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức: Giúp cho người học nắm vững lý luận, phương pháp luận và những vấn đề mới trong lĩnh vực khoa học đất và các khoa học liên quan.

Về kỹ năng: Giúp cho học viên rèn luyện kỹ năng chuyên môn khoa học đất, kết hợp chuyên môn khoa học đất với các chuyên môn liên quan khác trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn trong việc tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đào tạo.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH

2.1. Đối tượng đào tạo

Kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp đại học Ngành Khoa học đất, Thổ nhưỡng - Nông hóa, Hoá nông nghiệp và các ngành thuộc Ngành gần khác, cụ thể:

2.2. Nguồn tuyển sinh

Ngành đúng và ngành phù hợp:Khoa học đất, Thổ như ỡng - Nông hóa, Thổ nhưỡng, Hoá nông nghiệp.

Ngành gần:

Nhóm I: Không có.

Nhóm II: Quản lý đất đai, Quản lý ruộng đất, Nông học, Thuỷ nông cải tạo đất, Môi trường (Khoa học Môi Trường).

2.3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

2.3.1. Các môn thi tuyển sinh

Thổ nhưỡng, Hoá phân tích, tiếng Anh.

2.3.2. Các môn học phải bổ túc kiến thức với các thí sinh thuộc nhóm ngành gần

Các môn bổ túc kiến thức cho các thí sinh thi vào hệ cao học ngành Khoa học đất:

 

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Nhóm 1

Nhóm 2

1

Thổ nhưỡng 1

2

 

X

2

Thổ nhưỡng 2

3

 

X

3

Đánh giá đất

3

 

X

4

Phân bón 1

2

 

X

5

Hóa học đất

3

 

X

6

Vật lý đất

2

 

X

2.3.3. Điều kiện tốt nghiệp

Theo quy chế đào tạo thạc sỹ của Bộ giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ Thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 60 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm

3.2. Cấu trúc chương trình

TT

Mã HP

Tên học phần

số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc

30

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

QL06004

Hoá học đất nâng cao

3

4

QL06005

Vật lý đất nâng cao

2

5

QL06006

Hệ thống thông tin đất

2

6

QL06028

Chất hữu cơ trong đất

2

7

MT07023

Công nghệ vi sinh vật trong cải tạo đất

2

8

QL07024

Đánh giá đất nâng cao

2

9

QL07025

Mô hình hoá trong thổ nhưỡng học

2

10

QL07026

Sử dụng đất và môi trường

2

11

QL07027

Quản lý đất tổng hợp

2

12

QL07028

Mối quan hệ đất - cây trồng

2

13

QL07036

Phân bón với đất trồng

2

14

KT07066

Kinh tế tài nguyên và môi trường ứng dụng

2

II

Học phần tự chọn (18 tín chỉ)

18

15

MT07029

Độc chất trong môi trường đất

2

16

QL07030

Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu thổ nhưỡng

2

17

MT06007

Sinh thái nông nghiệp và bảo vệ môi trường

2

18

QL07031

Tưới tiêu trong nông nghiệp

2

19

QL07032

Xử lý dữ liệu nâng cao

2

20

QL07033

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp

2

21

NH07066

Hệ thống nông nghiệp

2

22

QL07034

Phân loại và xây dựng bản đồ đất

3

23

QL07035

Xói mòn đất và các biện pháp kiểm soát (Seminar)

1

24

MT06009

Biến đổi khí hậu và sử dụng đất

2

25

NH06018

Thống kê sinh học nâng cao

2

26

QL07060

Quản lý tổng hợp lưu vực

3

27

QL07086

Xử lý đất ô nhiễm

2

28

KQ07024

Maketing nông nghiệp nâng cao

2

III

Luận văn tốt nghiệp

12

29

QL07994

Luận văn tốt nghiệp

12

 

 

Tổng

60

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ