CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

 

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật (Plant Protection)

Mã số: 62 62 01 12

Loại hình đào tạo:  Tập trung/Không tập trung

(Ban hành tại Quyết định số: 4234 ngày 29 tháng 12 năm 2015

của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

 

1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

1.1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Bảo vệ thực vật, theo 2 hướng chuyên sâu là Bênh cây học và Côn trùng học, có năng lực nghiên cứu độc lập, chuyên sâu, khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đên bảo vệ thực vật nảy sinh trong thực tiễn sản xuất.

 

1.2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau:

Kiến thức

-   Hệ thống hóa được một số vấn đề quan trọng và những tiến bộ mới trong khoa học bệnh cây (phân loại, biện pháp quản lý, tương tác với cây trồng) của các nhóm tác nhân gây bệnh cây chính (nấm, vi khuẩn và virus);

-   Hệ thống hóa được một số vấn đề quan trọng và những tiến bộ mới  trong khoa học côn trùng (mô hình biến động số lượng, phòng chống, đa dạng sinh học, sinh thái và phân loại);

-   Tạo ra được tri thức khoa học mới về một hay một số lĩnh vực liên quan đến khoa học bảo vệ thực vật dựa trên các bằng chứng thực nghiệm. Phát triển được các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành nghiên cứu;

-   Xây dựng được các tiêu chuẩn bảo vệ thực vật cho các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý và bảo vệ môi trường;

Kỹ năng

-   Chủ động và chuyên nghiệp trong thiết kế, tổ chức thực hiện và thực hiện các đề tài, dự án về bảo vệ thực vật;

-   Biết phát hiện và phân tích được các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật và đưa ra được các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề; 

-   Biết thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động lĩnh vực Bảo vệ thực vật;

-   Biết tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật để xử lý các vấn đề quy mô trong khu vực và quốc tế;

-   Biết sử dụng tiếng Anh ở trình độ tối thiểu đạt B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu. Cụ thể: có thể hiểu được một văn bản hay báo cáo phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, bao gồm việc trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, thành thạo với người bản ngữ. Có thể viết được các báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành và các văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, phân tích được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

-   Phát hiện được và giải quyết được vấn đề thuộc chuyên môn BVTV, rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc

-   Đưa ra được những sáng kiến về BVTV có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của những sáng kiến .

-   Có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo;

-   Thích nghi tốt với môi trường hội nhập quốc tế; Tổng hợp và phân tích tốt hiện trạng và xu hướng phát triển của ngành bảo vệ thực vật trên thế giới và ở Việt Nam để chủ động trong định hướng nghiên cứu khoa học

-   Có năng lực xây dựng và thẩm định kế hoạch; Có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc quản lý các hoạt động nghiên cứu phát triển tri thức, ý tưởng mới , quy trình mới trong lĩnh vực BVTV.

-   Lãnh đạo được và có tầm ảnh hưởng lớn tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể;  đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầuvề BVTV với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn.

-   Đề xuất được các định hướng trong nghiên cứu và phát triển ngành bảo vệ thực vật trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn; Lãnh đạo tốt và hiệu quả tập thể theo định hướng và chiến lược phát triển của đơn vị;

 

2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 03 năm, đối với người chưa có bằng thạc sĩ là 04 năm.

 

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ