CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN (ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

Mã số: 60 52 02 02

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

1.1. Mục tiêu

1.1.1. Mục tiêu chung

Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc Ngành Kỹ thuật điện.

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành kỹ thuật điện phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Định hướng chuyên sâu là điện khí hóa, tự động hóa quá trình sản xuất công, nông nghiệp

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Trang bị lý luận chủ nghĩa Mác Lê-Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trang bị các phương pháp nghiên cứu hiện đại, tiên tiến để tiến đến tiếp cận được các thành tựu tiến bộ kỹ thuật về kỹ thuật điện trong các lĩnh vực của đời sống.

Có trình độ ngoại ngữ để tìm hiểu, dịch thuật các tài liệu ngoại ngữ Ngành cũng như giao tiếp với chuyên gia nước ngoài về chuyên môn.

Có năng lực vận dụng các kiến thức về Ngành vào thực tiễn của đất nước, đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn Việt Nam.

Có trình độ chuyên môn cao về ngành kỹ thuật điện để áp dụng vào thực tế.

Có năng lực thực hành giỏi, đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của sản xuất.

1.2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau:

1.2.1. Kiến thức

Kiến thức chung:

Hiểu, phân tích, đánh giá và củng cố được tri thức triết học cho hoạt động nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Ứng dụng được các tri thức của triết học vào thực tiễn đời sống;

Kiến thức chuyên môn:

Vận dụng được kiến thức khối ngành và cơ sở ngành kỹ thuật điện để phân tích, lựa chọn, nghiên cứu hệ thống thiết bị điện và sản phẩm thiết bị điện;

Áp dụng được các kiến thức chuyên sâu của khối ngành , cơ sở ngành để tính toán, thiết kế, kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện và phát triển kiến thức mới;

Phân tích được các vấn đề và đề xuất ý tưởng, phản biện, lựa chọn giải pháp kỹ thuật hay nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật điện;

Hiểu và vận dụng được các kiến thức về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến ngành điện để bổ trợ cho các công việc xây dựng, quản lý, điều hành dự án các công trình điện, NCKH và chuyển giao công nghệ.

1.2.2. Kỹ năng

Tính toán, thiết kế, điều khiển hệ thống điện và dây chuyền sản xuất;

Quản lí, vận hành, khắc phục sự cố phức tạp trong hệ thống điện, dây chuyền sản xuất;

Độc lập nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thiết bị điện, dây chuyền sản xuất; Phát triển và ứng dụng công nghệ mới ngành kỹ thuật điện;

Sử dụng thành thạo phần mềm xử lý văn bản và phần mềm bảng tính ở mức nâng cao. Phân tích, lý giải được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng được phần mềm quản trị CSDL để lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu một cách khoa học;

Sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng trong ngành kỹ thuật điện;

Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu.

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Phát hiện và giải quyết được các vấn đề phức tạp, đưa ra được kết luận chính xác, có hàm lượng khoa học  cao về chuyên môn ngành kỹ thuật điện, bảo vệ và chịu trách nhiệm về đề xuất đã đưa ra;

Xây dựng và thẩm định kế hoạch; Đánh giá và quyết định được phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao trong ngành kỹ thuật điện;

Định hướng dẫn dắt chuyên môn (Nêu cụ thể) để xử lý những vấn đề lớn trong quản lý vận hành điều khiển hệ thống điện, dây chuyền sản xuất;

Làm việc nhóm: chủ động, tích cực, phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn.

1.2.4. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

Các cơ quan quản lí nhà nước; Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tư vấn, xuất nhập khẩu thiết bị điện; Các công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý vận hành hệ thống điện, thiết kế, thi công công trình điện; Các công ty, nhà máy có ứng dụng tự động hóa trong sản xuất…; Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các viện, trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực kỹ thuật điện.

1.2.5. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Người tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện có thể học tập nâng cao trình độ:

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ về Kỹ thuật điện;

Có khả năng tích luỹ kinh nghiệm, chủ động nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất;

Có thể tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lí để đảm nhận các chức vụ cao hơn trong các cơ quan quản lí nhà nước và doanh nghiệp.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH

2.1. Đối tượng đào tạo

Kỹ sư tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật điện (điện) và một số ngành, Ngành liên quan được phép chuyển đổi.

2.2. Nguồn tuyển sinh

2.2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp

Kỹ thuật điện; Điện nông nghiệp; Hệ thống điện; Tự động hóa; Cung cấp và sử dụng điện; Kỹ thuật điện, điện tử; Tự động hóa công nghiệp.

2.2.2. Ngành gần: chia thành 2 nhóm:

Nhóm I: Trang bị điện; Điều khiển tự động; Điện - điện tử; Điện công nghiệp.

Nhóm II: Kỹ thuật đo và tin học công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển; Thiết bị điện - điện tử; Cử nhân sư phạm kỹ thuật điện; Công nghệ kỹ thuật điện; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Cử nhân các ngành/chuyên kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điện tử; Sư phạm kỹ thuật công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá.

Các môn bổ túc kiến thức:

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Nhóm 1

Nhóm 2

1

Mạng điện

4

x

x

2

Sử dụng điện năng

3

x

x

3

Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp

3

x

x

4

Điều khiển truyền động điện

2

 

x

5

Vật liệu điện và cao áp

3

 

x

6

Tự động hóa các quá trình sản xuất

3

 

x

7

Điều khiển logic

3

 

x

2.3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

2.3.1. Các môn thi tuyển sinh

Lý thuyết mạch điện, Toán kỹ thuật, tiếng Anh.

2.3.2. Điều kiện tốt nghiệp

Thực hiện theo Quy chế, Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện Nông nghiệp Việt Nam về đào tạo trình độ thạc sĩ.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

            Tổng số 46 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã HP

Tên học phần

Tổng số TC

I

Học phần bắt buộc

23

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

1

CD06029

Lý thuyết tối ưu

2

2

CD06030

Phương pháp tính toán và phân tích hệ thống điện

2

3

CD06031

Điều khiển số

2

4

CD06032

Hệ thống đo lường, điều khiển và truyền thông

2

5

CD06033

Sử dụng năng lượng mới và tái tạo

2

6

CD06034

Điện tử công suất nâng cao

2

7

CD06035

Phương pháp nghiên cứu trong Kỹ thuật điện

2

8

CD06036

Quy hoạch và phát triển điện lực

2

9

CD06037

Thiết bị điều khiển khả lập trình

2

II

Học phần tự chọn ( tối thiểu 14 TC)

14

10

CD07038

Vi xử lý trong đo lường điều khiển

2

11

CD07039

Điều khiển tối ưu và thích nghi

2

12

CD07040

Lôgíc mờ và ứng dụng trong điều khiển

2

13

CD07041

Thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành

2

14

CD07042

Điều khiển quá trình

2

15

CD07043

Công nghệ lưu trữ và biến đổi điện năng

2

16

CD07044

Điều khiển vị trí và chuyển động

2

17

CD07045

Tự động bảo vệ và điều khiển trong hệ thống điện

2

18

CD07046

Tối ưu hoá chế độ mạng điện

2

19

CD07047

Kinh tế và quản lý điện năng

2

20

CD07048

FACT trong hệ thống cung cấp điện

2

21

CD07049

Các phần mềm kỹ thuật trong hệ thống điện

2

22

CD07050

Hệ SCADA điện lực

2

23

CD07051

Rơ le số và hệ thống thông tin trong mạng điện

2

24

KT07022

Kinh tế và quản lý tài nguyên

2

25

KQ07018

Quản trị doanh nghiệp nâng cao

2

26

MT06021

Phát triển và bảo vệ môi trường

2

III

Luận văn tốt nghiệp

9

27

CD07998

Luận văn thạc sĩ

9

 

 

Tổng

46HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ