CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH 

DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG 

(ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

Mã số: 60 62 01 11

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

1.1. Mục tiêu đào tạo

Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc Ngành Di truyền và chọn giống cây trồng.

Chương trình đào tạo thạc sĩ Di truyền và chọn giống cây trồng trang bị cho học viên cao học kiến thức Ngành nâng cao và kỹ năng thành thạo, đồng thời có kiến thức tổng hợp nhằm phát triển khả năng tư duy biện luận và năng lực nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có năng lực thiết kế, tổ chức, thực hiện và quản lý các chương trình chọn giống và sản xuất giống.

1.2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp như sau:

1.2.1. Kiến thức

Hiểu, phân tích và đánh giá được tri thức triết học, rèn luyện thế giới quan, phương pháp luận triết học cho người học trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ; cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học – công nghệ Việt Nam.

Ứng dụng được các tri thức triết học vào thực tiễn đời sống.

Phân tích được mối quan hệ giữa điều kiện sinh thái với hoạt động sinh lý của cây trồng làm cơ sở điều khiển cây trồng theo hướng có lợi và xây dựng các biện pháp kỹ thuật canh tác và chọn giống cây trồng;

Vận dụng được những kiến thức về di truyền và chọn giống cây trồng từ mức độ phân tử đến mức quần thể và một số kiến thức nông sinh học liên quan;

Đánh giá được các quá trình chọn tạo giống, lựa chọn phương pháp và kỹ thuật chọn tạo giống đối với các nhóm cây trồng;

Vận dụng kiến thức về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giống cây trồng và sản xuất nông nghiệp.

1.2.2. Kỹ năng

Chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện đề tài khoa học, tổng hợp các dẫn liệu, số liệu thí nghiệm và trình bày báo cáo khoa học.

Thiết kế, quản lý chương trình chọn giống và áp dụng phương pháp chọn giống phù hợp cho từng nhóm cây trồng cụ thể;

Vận dụng hiệu quả các kiến thức chuyên môn về nông - sinh học và kinh tế - xã hội trong chương trình chọn giống;

Đánh giá hệ thống và đánh giá chi tiết các tính trạng đối với cây trồng quan tâm;

Đề xuất ý tưởng trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, công nghệ mới trong trồng trọt và chọn tạo giống cây trồng.

Sử dụng thành thạo phần mềm xử lý văn bản và phần mềm bảng tính ở mức nâng cao. Phân tích, lý giải được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng được phần mềm quản trị CSDL để lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu một cách khoa học.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Ngành về di truyền và chọn giống cây trồng

Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương.

Hiểu và tóm tắt được nội dung chính của báo cáo, phát biểu về chủ đề liên quan đến chuyên môn; Viết được một đoạn văn hoặc một báo cáo ngắn gọn liên quan đến công việc chuyên môn; Mô tả, giao tiếp được, trình bày ý kiến rõ ràng và phản biện được một vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực di truyền chọn giống cây trồng.

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Phát hiện và đưa ra được các giải pháp, sáng kiến có giá trị để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chọn giống cây trồng;

Đưa ra được những kết luận, bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận thuộc lĩnh vực di truyền và chọn giống cây trồng;

Chủ động tự học, tự nghiên cứu và định hướng phát triển năng lực cá nhân; thành thạo trong tham khảo tài liệu, tìm kiếm thông tin, kiến thức về lĩnh vực giống cây trồng và các vấn đề liên quan; tổng hợp và viết tốt các nghiên cứu khoa học

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Phân tích, tổng hợp các ý kiến, phát huy trí tuệ của tập thể trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực chọn giống và sản xuất giống cây trồng;

Dẫn dắt chuyên môn, hợp tác và giao tiếp với cộng đồng trong các hoạt động thuộc lĩnh vực di truyền và chọn giống cây trồng;

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỔN TUYỂN SINH

2.1. Đối tượng đào tạo

Tốt nghiệp Đại học khối nông - lâm - nghiệp và sinh học.

2.2. Nguồn tuyển sinh

2.1.1. Ngành đúng và ngành phù hợp: Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Di truyền học, Di truyền và chọn giống cây trồng, Nông học.

2.1.2. Ngành gần: chia thành 2 nhóm:

Nhóm I: Sinh học, Công nghệ sinh học, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Làm vườn, Cử nhân nông nghiệp.

Nhóm II: Lâm học, Khuyến nông và phát triển nông thôn, Sinh kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Nông lâm kết hợp, Sư phạm kỹ thuật.

Các môn học bổ túc kiến thức:

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Nhóm 1

Nhóm 2

1

Di truyền ứng dụng

2

x

x

2

Sản xuất giống và công nghệ hạt giống

2

x

x

3

Nguyên lý chọn tạo giống cây trồng

3

x

x

4

Di truyền thực vật đại cương

2

 

x

5

Cây lương thực đại cương

2

 

x

6

Cây công nghiệp đại cương

2

 

x

2.3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

2.3.1. các môn thi tuyển sinh:

Sinh lý thực vật, Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học, tiếng Anh.

2.3.2. Điều kiện tốt nghiệp:

   Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện hành.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

   Tổng số 60 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc

30

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

NH06017

Sinh lý thực vật nâng cao

2

4

NH06012

Di truyền phân tử thực vật

2

5

NH06013

Di truyền số lượng

2

6

NH06021

Di truyền tế bào và di truyền phát triển

3

7

NH07042

Chọn giống phân tử

2

8

NH06015

Di truyền quần thể

2

9

NH07091

Bảo tồn, đánh giá và sử dụng nguồn gen thực vật

3

10

NH07090

Chọn giống kháng sâu, bệnh và chịu các yếu tố ngoại cảnh bất thuận

3

11

NH07082

Chọn giống cây trồng nâng cao

3

12

NH07083

Sản xuất giống và công nghệ hạt giống nâng cao

3

II

Học phần tự chọn ( Tối thiểu 18 TC)

18

13

NH06016

Tiến hóa cây trồng

2

14

NH06018

Thống kê sinh học nâng cao

2

15

NH07046

Chọn giống cây trồng ngắn ngày nâng cao

2

16

NH07047

Chọn giống cây trồng dài ngày nâng cao

2

17

NH07048

Chọn giống cây rau nâng cao

2

18

SH07051

Công nghệ sinh học thực vật ứng dụng

2

19

SH06008

Tin sinh học nâng cao

2

20

NH07049

Phân tích thống kê sinh học trong di truyền và chọn giống cây trồng

2

21

NH07050

Sinh lý cây trồng trong các điều kiện bất lợi

2

22

NH07033

Tương tác giữa tác nhân gây bệnh và cây trồng

2

23

NH07052

Chọn giống cây hoa nâng cao

2

24

NH07053

Seminar trong di truyền và chọn giống cây trồng

2

25

NH07022

Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM)

2

26

NH07063

Canh tác bền vững

2

27

NH06019

Dinh dưỡng khoáng cây trồng

2

28

MT06007

Sinh thái nông nghiệp và bảo vệ môi trường

2

29

KT07023

Phát triển nông thôn nâng cao

2

30

CP07016

An toàn vệ sinh thực phẩm

2

II

Luận văn tốt nghiệp

12

31

NH07991

Luận văn thạc sĩ

12

 

 

Tổng

60

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ