CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ


1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 46 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 - 2 năm.

 

2. Cấu trúc chương trình đào tạo

 

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc

27

1

ML06002

Triết học

4

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

KT06005

Kinh tế vi mô nâng cao cho quản lý

2

4

KT06007

Kinh tế vĩ mô nâng cao cho quản lý

2

5

KT06009

Kinh tế lượng nâng cao cho quản lý

2

6

KT07013

Phương pháp nghiên cứu cho quản lý

2

7

KT07014

Khoa học quản lý nâng cao

3

8

KT07015

Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao

2

9

KT07018

Kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội

2

10

KT07019

Kinh tế phát triển nâng cao

2

11

KT07021

Chính sách công nâng cao

2

12

KT07022

Kinh tế và quản lý môi trường

2

II

Học phần tự chọn (tổi thiểu 10 TC)

10

13

KT07023

Phát triển nông thôn nâng cao

2

14

KT07026

Kinh tế quốc tế nâng cao

2

15

KT07030

Lý thuyết ra quyết định trong quản lý

2

16

KT07031

Hệ thống thông tin và quản lý dữ liệu

2

17

KT07034

Kinh tế công cộng nâng cao

2

18

KT07037

Quản lý chương trình và dự án

2

19

KT07038

Kinh tế và quản lý tài nguyên

2

20

KT07039

Quản lý khoa học công nghệ nâng cao

2

21

KT07040

Quản lý và kinh tế đầu tư

2

22

KT07041

Lý thuyết và mô hình phát triển kinh tế xã hội

2

23

KT07042

Kinh tế và Quản lý lao động nâng cao

2

24

KT07043

Quản lý kinh tế nông nghiệp

2

25

KT07044

Quản lý giá và thị trường

2

III

Luận văn

9

26

KT07998

Luận văn thạc sĩ

9

 

 

Tổng

46