CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 46 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 - 2 năm.

 

2. Cấu trúc chương trình đào tạo

 

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc

27

1

ML06002

Triết học

4

2

SN06003

Ngoại ngữ

2

3

KT07014

Khoa học quản lý nâng cao

3

4

KT07045

Quản lý phát triển nông thôn

3

5

KT07019

Kinh tế phát triển nâng cao

2

6

KT07046

Quản lý dự án phát triển nông thôn nâng cao

3

7

KT07047

Chính sách phát triển nông thôn

3

8

KT07018

Kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội

2

9

KT07048

Quản lý kinh tế nông thôn

2

10

KT07049

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

3

II
Học phần tự chọn (tối thiểu 10 TC)

10

11

KT07050

Quản lý nguồn nhân lực nông thôn

2

12

KT07051

Phát triển cộng đồng

2

13

KT07052

Các vấn đề giới trong phát triển nông thôn

2

14

KT07053

Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội nông thôn

2

15

KT07054

Kỹ năng làm việc nhóm

2

16

KT07055

Quản lý tài chính nông thôn

2

17

KT07026

Kinh tế quốc tế nâng cao

2

18

KT06010

Nguyên lý kinh tế nâng cao

2

19

KT07056

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

2

20

KT07057

Nghiên cứu và đánh giá nông thôn

2

21

KT07058

Hệ thống thông tin và quản lý dữ liệu phát triển nông thôn

2

22

KT07059

Khảo sát thực tiễn mô hình nông thôn mới

2

III

Luận văn

9

23

KT07997

Luận văn thạc sĩ

9

TỔNG SỐ

46