CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN


1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 46 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 - 2 năm.

 

2. Cấu trúc chương trình đào tạo

 

 

TT

 

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

 

I

Học phần bắt buộc chung

23

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

CN06034

Phương pháp nghiên cứu trong nuôi trồng thủy sản

2

4

CN06035

Sinh lý - Sinh thái thủy sinh vật

2

5

CN06036

Quản lý môi trường trong NTTS

2

6

CN07040

Quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản

2

7

CN06037

Di truyền trong nuôi trồng thủy sản

2

8

CN06038

Công nghệ chế biến và sản xuất thức ăn thuỷ sản

2

9

CN07041

Hệ thống nuôi trồng thủy sản

2

10

CN07048

Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

2

11

CN07042

Nội tiết học sinh sản và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản

2

 

II

Học phần tự chọn

14

12

CN07049

Công nghệ thu hoạch, bảo quản và chế biến thủy hải sản

2

13

CN07047

Công nghệ trồng và chế biến rong biển

1

14

CN07045

Công nghệ sản xuất giống và nuôi giáp xác

2

15

CN07046

Công nghệ sản xuất giống và nuôi ĐVTM

2

16

CN07044

Công nghệ sản xuất giống và nuôi cá biển

2

17

CN07043

Công trình và thiết bị cho nuôi trồng thủy sản

2

18

KT07023

Phát triển nông thôn nâng cao

2

19

CN07050

Dịch tễ học thủy sản

2

20

KT07037

Quản lý chương trình và dự án

2

21

KT07025

Kinh tế nông trại nâng cao

2

22

CN06039

Quản lý hệ sinh thái ven bờ

2

23

KT07046

Kinh tế thủy sản

2

24

CN07051

Quy hoạch nuôi trồng thủy sản

2

25

CN07052

Chất lượng giống và quản lý đàn cá bố mẹ

1

26

CN07053

Đánh giá tác động môi trường trong NTTS

2

 

III

Luận văn

9

27

CN 07998

Luận văn thạc sĩ

9

 

 

 

Tổng

46