CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

 

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 46 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 - 2 năm.  

2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc chung

23

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

MT06019

Phân tích hệ thống môi trường

3

4

MT07050

Quản lý môi trường tổng hợp

2

5

MT07051

Kiểm soát chất lượng môi trường không khí

2

6

MT07052

Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong nghiên cứu môi trường

2

7

MT07053

Đánh giá tác động môi trường và rủi ro sinh thái

3

8

MT06020

Biến đổi khí hậu và môi trường

3

9

MT07054

Chất lương nước và kiểm soát môi trường nước

3

II

Học phần chuyên ngành tự chọn (14 TC)

14

10

MT06021

Phát triển và bảo vệ môi trường

2

11

MT07055

Công nghệ vi sinh vật trong xử lý môi trường

3

12

MT07056

Công nghệ xử lý chất thải rắn nâng cao

2

13

MT07057

Sinh thái học ứng dụng

2

14

MT06022

Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển

2

15

MT07058

Hóa học Môi trường ứng dụng

2

16

MT07059

Độc chất học môi trường và kiểm soát

2

17

KT07024

Kinh tế tài nguyên và môi trường nâng cao

3

18

QL07060

Quản lý tổng hợp lưu vực

3

19

MT07061

Mô hình hóa trong nghiên cứu môi trường

2

20

NH06018

Thống kê sinh học nâng cao

2

21

QL07062

Quy hoạch môi trường cho sự phát triển bền vững

2

22

QL07027

Quản lý đất tổng hợp

2

23

NH07066

Hệ thống nông nghiệp

2

III

Luận văn

9

24

MT07998

Luận văn thạc sĩ

9

 

 

Tổng

46