CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 46 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 - 2 năm.  

 

2. Cấu trúc chương trình đào tạo

 

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc

23

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

NH06017

Sinh lý thực vật nâng cao

2

4

NH07044

Chọn giống cây trồng nâng cao

2

5

NH06018

Thống kê sinh học nâng cao

2

6

NH07054

Cây ăn quả nâng cao

2

7

NH07055

Sản xuất hoa thương mại

2

8

NH07056

Cây lấy hạt trên cạn nâng cao (Ngô, đậu, lạc, vừng, đậu xanh, kê, mì, cao lương)

2

9

NH07057

Cây lúa nâng cao

2

10

NH07058

Cây rau nâng cao

2

11

NH07059

Cây công nghiệp dài ngày (cao su, chè, cà phê, tiêu, điều)

2

II

Môn tự chọn

14/34.

12

TM07028

Mối quan hệ đất- cây trồng

2

13

NH06020

Cơ sở di truyền của trồng trọt thích ứng

2

14

NH07060

Cây lấy củ nâng cao (khoai lang, sắn, khoai môn sọ, khoai tây)

2

15

NH07045

Sản xuất giống và công nghệ hạt giống nâng cao

2

16

NH07022

Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM)

2

17

TM06007

Sinh thái nông nghiệp và bảo vệ môi trường

2

18

KT07023

Phát triển nông thôn nâng cao

2

19

SH07051

Công nghệ sinh học thực vật ứng dụng

2

20

NH07033

Tương tác giữa các tác nhân gây bệnh và cây

2

21

CP07016

An toàn vệ sinh thực phẩm

2

22

NH07051

Bảo tồn, đánh giá và sử dụng nguồn gen thực vật

2

23

NH07063

Canh tác bền vững

2

24

NH07061

Sản xuất cây thuốc chất lượng cao

2

25

TM07023

Công nghệ vi sinh vật trong cải tạo đất

2

26

NH06019

Dinh dưỡng khoáng cây trồng nâng cao

2

27

CP07009

Công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc và đậu đỗ

2

28

CP07010

Công nghệ sau thu hoạch rau quả nâng cao

2

29

CP06008

Hóa sinh nâng cao

2

III

Luận văn

 

30

NH07999

Luận văn thạc sĩ

9

Tổng

46