CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 46 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 - 2 năm.

 

2. Cấu trúc chương trình đào tạo

 

 

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc chung

23

1

ML06001

Triết học

3

2

SN 06003

Tiếng Anh

2

3

CP 06010

Hóa sinh và công nghệ sinh học thực phẩm nâng cao

2

4

CP 06011

Vi sinh vật thực phẩm nâng cao

2

5

CP07030

An toàn hóa học và sinh học thực phẩm nâng cao

3

6

CP07031

Chất lượng dinh dưỡng thực phẩm

2

7

CP07032

Phân tích chất gây ô nhiễm thực phẩm

2

8

CP07033

Hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm

2

9

CP07034

Công nghệ chế biến thực phẩm nâng cao

2

10

CP07035

Ngành hàng thực phẩm

3

II

Học phần tự chọn

14

11

CP 06012

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

12

CP 07036

Công nghệ sau thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp

2

13

NH06018

Thống kê sinh học nâng cao

2

14

CP 07037

Phụ gia trong bảo quản thực phẩm

2

15

CP 07038

Các tính chất cảm quan thực phẩm

2

16

CP 07021

Công nghệ bảo quản chế biến các sản phẩm chăn nuôi

2

17

CN07049

Công nghệ thu hoạch, bảo quản và chế biến các sản phẩm thủy hải sản

2

18

CP 07019

Công nghệ chế biến rau quả nâng cao

2

19

CP 07018

Công nghệ chế biến ngũ cốc và đậu đỗ

2

20

CP 07039

Food Marketing

2

21

CP 07040

Quản lý chuỗi cung ứng nông sản và thực phẩm

2

22

CP 07014

Bao gói nông sản nâng cao

2

23

CP 07041

Công nghệ đồ uống

2

24

CP 07042

Chế biến nhiệt thực phẩm

2

25

CP 07043

Quyền lợi động vật

2

26

CP 07044

Kiểm dịch thực vật

2

III

Luận văn

 

27

CP07999

Luận văn thạc sĩ

9

 

 

TỔNG

46