CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 46 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 - 2 năm.

 

2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Phần bắt buộc

23

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

3

TH06001

CSDL nâng cao

3

4

TH06002

Mạng và truyền dữ liệu nâng cao

3

5

TH06003

Mã hóa và an toàn dữ liệu

3

6

TH06004

Thuật toán và độ phức tạp

3

7

TH06005

Trí tuệ nhân tạo nâng cao

3

8

TH07001

Các hệ thống phân tán

3

II

Phần tự chọn

14/21

9

TH06006

Các mô hình và phương pháp tối ưu

3

10

TH06007

Công nghệ phần mềm nâng cao

3

11

TH06008

Kiến trúc máy tính nâng cao

2

12

TH06009

Logic mờ và ứng dụng nâng cao

3

13

TH06010

Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình

3

14

TH07002

Công nghệ Web ngữ nghĩa

3

15

TH07003

e-Learning

3

16

TH07004

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng

3

17

TH07005

Hệ thống thông tin quản lý

3

18

TH07006

Khai phá dữ liệu

3

19

TH07007

Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động

3

20

TH07008

Thiết kế, quản lý và đấu thầu dự án CNTT

3

21

TH07009

Thị giác máy tính

3

22

TH07010

Tin sinh học và ứng dụng

3

23

TH07011

Các vấn đề hiện đại của CNTT

3

III

Luận văn

9

24

TH07999

Luận văn thạc sĩ

9

 

 

Tổng

46