PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

STT

Họ tên, chức danh địa & chỉ liên hệ

Nhiệm vụ được giao

1

Nguyễn Viết Đăng

TS. Trưởng ban

ĐTCQ: 024-62617691

Email: nguyenvietdang@vnua.edu.vn

- Phụ trách chung; tuyển sinh;

- Chỉ đạo công tác đề xuất với giám đốc về kế hoạch, phương án thực hiện các công việc trong phạm vi toàn Học viện về công tác tào tạo các bậc (đại học và sau đại học), các hệ trong Học viện và địa điểm liên kết: Tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, thi xác định trình độ tiếng Anh, tốt nghiệp, cấp bằng;

- Trình Giám đốc thông báo tuyển sinh các hệ;

- Thực thi các quy định quy chế của nhà nước, nhà trường về đào tạo;

- Trình giám đốc thực hiện tuyển sinh VLVH; Liên thông; đại học, sau đại học (tổ chức thi, chấm thi, điểm chuẩn, gọi, nhập học);

- Cùng phó ban lập kế hoạch đào tạo các bậc từ nhập học đến tốt nghiệp;

- Cùng các khoa trình và tổ chức bế giảng trao bằng tốt nghiệp cho các bậc;

- Chỉ đạo công tác xác nhận, phê duyệt các đề xuất của CBVC; Quản lý cán bộ (vị trí việc làm phù hợp với từng cán bộ, thời gian hoàn thoành) và quản lý tài sản của ban QL ĐT;

- Họp giao ban và phân công nhiệm vụ hàng tuần của Ban, các phiên họp đột xuất;

- Phụ trách đào tạo nghiên cứu sinh;

- Quản lý phầm mềm Edusoft;

- Tham gia giảng dạy đại học và cao học;

- Tổng hợp báo cáo chung.

2

Phan Xuân Hảo

PGS.TS. P. Trưởng ban

ĐTCQ: 024-62617612

Email:pxhao@vnua.edu.vn

- Phụ trách Xây dựng chương trình đào tạo, sổ tay học viên cao học;

- Phối hợp với các Khoa đề xuất và xây dựng các chuyên ngành, ngành học mới sau đại học;

- Phụ trách Xây dựng chương trình đào tạo, thời khoá biểu, đăng ký môn học, thống kê giờ giảng, thỉnh giảng; sổ tay học viên;

- Quản lý công việc thi tuyển sinh thạc sĩ

- Phụ trách thi tập trung cao học đầu ra B1;

- Quản lý học viên cao học;

- Tham gia giảng dạy đại học và cao học;

- Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu quản lý.

3

Nguyễn Quang Tự

ThS. Chuyên viên

Phó trưởng ban

ĐTCQ: 024-62617519

Email:quangtu@vnua.edu.vn

- Phụ trách Xây dựng chương trình đào tạo, thời khoá biểu, đăng ký môn học, thống kê giờ giảng, thỉnh giảng; sổ tay sinh viên;

- Phối hợp với các Khoa đề xuất và xây dựng các chuyên ngành, ngành học mới bậc đại học, cao đẳng, Liên thông;

- Quản lý công việc thi tuyển sinh bậc đại học, cao đẳng

- Phụ trách công việc chung quản lý học tập;

- Phụ trách thi tập trung Toeic đầu vào và đầu ra cho sinh viên đại học

- Quản lý biến động sinh viên toàn Học viện;

- Hỗ trợ phần mềm Edusoft, quản lý trang Web;

- Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu quản lý

4

Đỗ Thị Linh

Ks. Chuyên viên

ĐTCQ: 024-62617519

Email:dtlinh@vnua.edu.vn

- Xếp Thời khoá biểu bậc đại học chính qui;

- Xếp thời khóa biểu mở trong hè và các lớp học ngoài giờ hành chính và lớp đặc biệt;

- Làm thủ tục mở lớp đặc biệt cho sinh viên chính quy, VLVH, học viên cao học;

- Soạn thảo công văn, thông báo và lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý.

5

Lê Thị Soi

Ks. Chuyên viên

ĐTCQ: 024-62617519

Email:ltsoi@vnua.edu.vn

 

 

- Xếp thời khóa biểu cao học;

- Xếp lịch thi các lớp cao đẳng, đại học, cao học;

- Đăng ký học phần cho sinh viên học trên phần mềm Edusoft

- Đăng ký học phần cho học viên cao học, Đăng ký học lại/cải thiện điểm cho học viên cao học trên phần mềm Edusoft;

- Thiết lập các thông tin về học phí và tính học phí;

- Xếp lịch học chính trị và khám sức khỏe cho sinh viên đầu năm học;

- Giao nhận bài thi các lớp cao học dạy cho các địa phương.

- Soạn thảo công văn, thông báo và lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý.

6

Mai Thị Phượng

ThS. Chuyên viên

ĐTCQ: 024-62617520

Email:mtphuong@vnua.edu.vn

- Xây dựng thời khóa biểu các lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến, POHE; các lớp chất lượng cao; Cao đẳng; các lớp 30A.

- Nhận và cấp đề thi kết thúc học phần cho giảng viên dạy tại địa phương;

- Nhận và bàn giao bài thi các lớp VLVH, Liên thông ở địa phương cho các Khoa;

- Giao/Nhận sổ theo dõi các lớp học phần ĐH, CĐ, sau đại học;

- Cấp giảng đường học bù, họp lớp và những hoạt động đột xuất khác;

- Quản lý giảng đường, điều chỉnh, thông báo thay đổi giảng đường khi có kế hoạch của Học viện.

- Viết bài về các công việc đào tạo (trừ công tác tuyển sinh) để đưa lên web;

- Tập hợp và chuẩn bị báo cáo về việc trừ điểm trong các hoạt động liên quan đến đào tạo của các đơn vị

- Soạn thảo công văn, thông báo và lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý.

7

Nguyễn Trọng Trung

Ths. Chuyên viên

ĐTCQ: 024-62617519

Email:nttrung@vnua.edu.vn

- Tổng hợp, thống kê giờ giảng học kỳ và thanh toán giờ giảng học cải thiện, thỉnh giảng; thi lại các lớp địa phương;

- Theo dõi, quản lý hệ thống máy tính của phòng;

- Xét điều kiện cấp chứng chỉ GDTC & GDQP

- Xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ (trên máy tính)

- Công tác máy tính thi THPT quốc gia (nếu có);

- Công tác máy tính tuyển sinh đại học;

- Cập nhật điểm, xử lý điểm, thiết kế biểu mẫu, xét thôi học, tốt nghiệp;

- Cập nhật đơn xét tốt nghiệp sớm, hoãn xét tốt nghiệp (cô Lương chuyển đến)

- Soạn thảo công văn, thông báo và lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý.

8

Trần Thanh Hà

Ks. Chuyên viên

ĐTCQ: 024-62617520

tranthanhha@vnua.edu.vn

- Tiếp nhận, quản lý hồ sơ trúng tuyển sinh viên hệ Chính quy, VLVH, Liên thông, Thạc sĩ sau đó bàn giao cho Ban CTCT và Công tác sinh viên;

- Xác nhận văn bằng của Học viên cao học trúng tuyển

- Nhập, sửa thông tin hồ sơ sinh viên, học viên trên phần mềm edusoft;

- Kiểm tra đối tượng, điểm trúng tuyển đầu vào;

- Chuyển trường, chuyển lớp, chuyển khóa, bảo lưu, học tiếp của sinh viên chính quy, VLVH,

- Nhận đơn và xét vào học hai chương trình cho sinh viên hệ chính quy.

- Thông báo chỉtiêu và lập danh sách sinh viên dự tuyển vào các chuyên ngành đào tạo.

- Rà soát lập danh sách và thông báo sinh viên bị cảnh báo vì sắp quá thời gian được học tại Học viện

- Cập nhật danh sách sinh viên vào/ra khỏi hệ thống Edusoft

- Cập nhật thống kê, tổng hợp, báo cáo số lượng SV hệ Chính quy; Liên thông, VLVH;

- Cung cấp mật khẩu của sinh viên trên phần mềm Edusoft_Web

- Thu nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (đối với các thí sinh phải bổ túc kiến thức) và lập danh sách;

- Quản lý danh sách, điểm các lớp học bổ túc kiến thức và in chứng chỉ Bổ túc kiến thức cho học viên;

- Xây dựng lịch và tổ chức lịch học chuyển đổi, ôn thi tuyển sinh cao học và B1.

- Chuyển đề cương ôn thi cao học lên mạng Internet để thí sinh học chuyển đổi download;

- Soạn thảo công văn, thông báo và lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý.

9

Nguyễn Phương Dung

Ks. Chuyên viên

ĐTCQ: 024-62617520

Email:npdung16@vnua.edu.vn

- Công tác tuyển sinh cao học, đại học hệ Chính quy, VLVH, Liên thông, bằng 2, cử tuyển, xét tuyển;

- Nhận hồ sơ cao học, tổ chức thi

- Quản lý ngân hàng đề thi cao học, liên thông

- Lập ban đề thi tuyển sinh các loại

- Lập ban chấm thi, chấm phúc khảo các loại

- Máy tính tuyển sinh VLVH, Thạc sĩ

- Tổng hợp kết quả thi, trúng tuyển báo cáo Hội đồng

- Lập các Quyết định về đầu vào Thạc sĩ, VLVH, Liên thông, Bằng 2

- Xây dựng, tổng hợp và lập báo cáo thống kê hàng năm về công tác đào tạo, tuyển sinh;

- Lập kế hoạch, danh sách hội đồng thi đầu vào, đầu ra về ngoại ngữ hệ đại học chính quy (TOEIC và B1);

- Ra quyết định đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên + điểm quy đổi học phần tiếng Anh 3

- Cấp giấy báo trúng tuyển các loại

- Lập dự trù vật tư thi đầu vào, đầu ra các bậc hệ

- Công tác thanh quyết toán;

- Viết bài về công tác tuyển sinh để đưa lên web;

- Soạn thảo công văn, thông báo và lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý.

10

Nguyễn Anh Tuấn

Ths. Chuyên viên

ĐTCQ: 024-62617520

Email:atuan@vnua.edu.vn

- Quản lý, in, cấp chứng chỉ giáo dục thể chất; in bằng tốt nghiệp cao đẳng/đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ;

- In bảng điểm và quyết định tốt nghiệp cao học, đại học hệ chính quy;

- MC ngày phát bằng tốt nghiệp;

- Quản lý, chuẩn bị cấp phát bằng Đại học, Cao đẳng các hệ đào tạo; Xác nhận Văn bằng tốt nghiệp do Học viện cấp;

- Thống kê, phân loại SV tốt nghiệp hàng năm;

- Cấp danh sách lớp sinh viên, học viên;

- Cấp danh sách điểm danh các nhóm học phần, nhóm thực hành cho các bộ môn;

- Theo dõi, quản lý vật tư của Ban;

- Điều động giảng viên ôn thi các lớp theo yêu cầu

- Soạn thảo công văn, thông báo và lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý.

11

Nguyễn Văn Phơ

ThS. Chuyên viên

ĐTCQ: 024-62617614

Email:nvpho@vnua.edu.vn

 

- Thụ lí hồ sơ, chuyển phát hồ sơ luận án NCS;

- Chuẩn bị tài liệu cho các hồi đồng NCS;

- Tập hợp các bộ hướng dẫn công việc (các loại báo cáo, chuyên đề, qui định chung về viết luận án …) cho NCS;

- Theo dõi tiến độ NCS;

- Làm quyết định Hội đồng NCS;

- Tham dự các buổi bảo vệ luận án, thụ lý hồ sơ luận án;

- Rà soát xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ;

- Soạn thảo công văn, thông báo và lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý.

12

Nguyễn Thị Tuyết

ThS. Chuyên viên

ĐTCQ: 024-62617520

Email:nguyenthituyet@vnua.edu.vn

- Chương trình đào tạo thạc sĩ;

- Cập nhật điểm, rà soát điểm, chuẩn bị dữ liệu xét điều kiện bảo vệ luận văn, in bảng điểm, quyết định tốt nghiệp Thạc sĩ;

- Theo dõi đề tài bảo vệ luận văn, Hội đồng.

- Chuyển trường, chuyển lớp, chuyển khóa, bảo lưu, học tiếp của học viên cao học.

- In bảng điểm và quyết định tốt nghiệp cao học, đại học hệ chính quy;

- Soạn thảo công văn, thông báo và lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý

13

Vũ Thị Khánh Toàn

Ths. Chuyên viên

ĐTCQ: 024-62617520

- Quản lý, theo dõi và lưu trữ kết quả học tập, SV hệ Chính quy,hệ Liên thông, Văn bằng 2;

- Nhận điểm hệ chính quy và rà soát điểm trên bảng điểm với điểm đã nhập trong phần mềm Edusoftđối với các học phần của Khoa Quản lý đất đai, Chăn nuôi, Giáo dục Quốc phòng, Sư phạm & Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, Thủy sản, Thú y; Trung tâm tin học; Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế.

- Rà soát việc miễn học phần cho sinh viên liên thông, tại chức, văn bằng 2;

- Rà soát sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập và thôi học;

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến kết quả học tập của SV hệ chính quy;

- Phối hợp xét tốt nghiệp hệ cao đẳng,Liên thông;

- Ra quyết định tốt nghiệp

- Cập nhật danh sách sinh viên tốt nghiệp & cấp bằng hàng năm;

- Cấp giấy chứng nhận KQHT cho SV từ K13 đến K42 hệ Chính quy;

- Soạn thảo công văn, thông báo và lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý.

14

Nguyễn Hồng Việt

ĐTCQ: 024-62617519

 

- Xây dựng thời khóa biểu thực hành;

- Xây dựng, triển khai, xếp thời khóa biểu, theo dõi kế hoạch đào tạo các lớp liên thông hệ VLVH tại trường và các địa phương;

- Cấp giấy báo học, lập kế hoạch thi, thi lại, thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp hệ VLVH, Liên thông;

- Chương trình đào tạo bậc CĐ, ĐH;

- Thực hiện việc nhập chương trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng, cao học vào phần mềm quản lý đào tạo;

- Theo dõi và cập nhật chương trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng, cao học trong phần mềm quản lý đào tạo;

- Tổ chức, hướng dẫn SV đăng ký học phần trên website;

- Cập nhật dữ liệu lên trang Web của Ban;

- Soạn thảo công văn, thông báo và lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý.

15

Trần Thị Thu Phương

- Công tác văn thư, lưu trữ công văn giấy tờ của ban

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ báo cáo chung của ban (báo cáo thống kê hàng năm gửi 2 bộ)

- Tổng hợp soạn thảo công văn, thông báo và soạn thảo các báo cáo của ban

 


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap