CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH 
KẾ TOÁN (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

Mã số: 60 34 03 01

1. MỤC TIÊU CHUNG

Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo Thạc sỹ Kế toán định hướng ứng dụng có kiến thức chuyên môn sâu về kế toán, kiểm toán và phân tích; có kỹ năng tốt về thực hành, có đạo đức nghề nghiệp; có khả năng làm việc theo nhóm với tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Học viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế, các cơ quan quản lý của Nhà nướcvà các tổ chức có liên quan khác.

1.1. Mục tiêu cụ thể

- Có kiến thức chuyên môn cập nhật các vấn đề hiện đại trong kế toán, kiểm toán, phân tích; có tư duy sáng tạo; có khả năng giao tiếp và năng lực lãnh đạo; sử dụng thành thạo công nghệ mới trong công việc;

- Có khả năng xử lý các vấn đề thực tế và thời sự về kế toán và kiểm toán, kiểm soát, phát triển kỹ năng phân tích và đưa ra các quyết định trong lĩnh vực chuyên môn;

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt và tuân thủ pháp luật;

- Trở thành kế toán viên, kiểm toán viên, kế toán trưởng, kiểm soát viên có trình độ cao, chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, cán bộ giảng dạy, chuyên viên có trình độ cao, làm việc ở các trường tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trong mọi thành phần kinh tế.

1.2. Kiến thức

1.2.1. Kiến thức chung

Hiểu, phân tích và  đánh giá được tri thức triết học cho hoạt động nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Ứng dụng được các tri thức của triết học vào thực tiễn đời sống.

1.2.2. Kiến thức chuyên môn

Vận dụng thành thạo phương pháp kế toán cho quyết định kinh doanh, các chuẩn mực kế toán Việt Nam để xử lý các nghiệp vụ kế toán tài chính, kiến thức thuế nâng cao, kế toán thuế nâng cao, kế toán các khoản đầu tư và hợp nhất kinh doanh và kế toán công. Đồng thời  lý giải tốt các tình huống kế toán liên quan đến các lĩnh vực trên trong thực tiễn;

Vận dụng thành thạo kiến thức kế toán cho công tác quản lý, thông tin  kế toán tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản trị  phục vụ ra quyết định quản lý;

Thực hành định giá tài sản, ứng dụng thuế suất và lãi suất, phân tích rủi ro tài chính, phân tích báo cáo quản trị, phân tích ra quyết định trong quản trị tài chính;

Vận dụng kỹ năng quản trị hiệu quả, kỹ năng quản trị bán hàng, kỹ năng giao tiếp và đàm phán kinh doanh, kỹ năng phân tích kinh doanh,  kỹ năng hoạch định chiến lược, kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh và kỹ năng lãnh đạo tổ chức trong điều hành và quản lý đơn vị;

Vận dụng các kiến thức kế toán, kiểm toán, quản lý và phương pháp nghiên cứu để xác định hướng nghiên cứu phù hợp; Phát triển và cập nhật kiến thức liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

1.2.3. Kỹ năng

Kỹ năng chuyên môn

Vận dụng thành thạo chế độ kế toán, kiểm toán Việt Nam phục vụ ra quyết định trong các trường hợp cụ thể;

Cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính cho lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội;

Lý giải các thay đổi về chuẩn mực kế toán-kiểm toán, quản lý tài chính, chính sách thuế, cách thức tổ chức-quản lý doanh nghiệpở trên thế giới và ở Việt Nam;

Thực hiện linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình vấn đề;

Có kỹ năng ứng dụng kiến thức công nghệ thông tin và xử lý số liệu thống kê phục vụ học tập và công tác.

Kỹ năng ngoại ngữ

Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu;

Có khả năng hiểu được nội dung cơ bản của các chủ đề liên quan đến kế toán.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Phân tích và luận giải các vấn đề thuộc chuyên môn  kế toán và đề xuất những giải pháp phù hợp cho hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức và chính sách Nhà nước;

Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn kế toán để xử lý các vấn đề thực tiễn;

Độc lập đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, kế toán; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn;

Độc lập xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong chuyên môn kế toán.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH (Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Tổng số 60 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm

 

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã số

Tên môn học

Số tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

30

1

ML 06002

Triết học

4

2

SN 06003

Tiếng Anh

2

3

KQ 06011

Kế toán cho công tác quản lý

2

4

KQ06021

Kiểm soát nội bộ ứng dụng

2

5

KQ07068

Thực hành định giá tài sản tài chính

2

6

KQ07069

Phân tích và ra quyết định trong quản trị tài chính

2

7

KQ06012

Kỹ năng quản trị hiệu quả

2

8

KQ 06024

Phương pháp nghiên cứu trong kế toán

2

9

KQ 06026

Phương pháp kế toán cho quyết định kinh doanh

2

10

KQ 07081

Vận dụng chuẩn mực kế toán

2

11

KQ 06029

Kế toán các khoản đầu tư và hợp nhất

2

12

KQ 07079

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

2

13

KQ06015

Phân tích thị trường và giá cả

2

14

KQ07074

Quản trị chi phí

2

II

 

Các học phần tự chọn (tối thiểu 18 tín chỉ)

18/43

15

KQ 07085

Kiểm toán ứng dụng

2

16

KQ 06020

Kỹ năng Phân tích kinh doanh

2

17

KQ 07084

Đầu tư tài chính

2

18

KQ 07094

Ứng dụng thuế suất và lãi suất

2

19

KQ 06010

Phân tích chuỗi cung ứng

2

20

KQ 07090

Xây dựng chương trình quản lý rủi ro

2

21

KQ 07022

Kế toán quốc tế nâng cao

2

22

KQ 07035

Kế toán thuế nâng cao

2

23

KQ 07091

Phát triển kĩ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh

2

24

KQ 07092

Kiểm toán nội bộ ứng dụng

2

25

KQ 07083

Phân tích báo cáo kế toán quản trị

2

26

KQ 07088

Phân tích và quản trị rủi ro tài chính

2

27

KQ 07089

Thuế nâng cao

2

28

KQ06013

Kỹ năng quản trị chiến lược

2

29

KQ07067

Kỹ năng lãnh đạo tổ chức

2

30

KQ 07093

Kế toán công ứng dụng

2

31

KQ06022

Thông tin kế toán tài chính

2

32

KQ 06028

Báo cáo tài chính hợp nhất

2

33

KT07096

Quản lý thông tin kinh tế

2

34

KT07061

Phương pháp nghiên cứu định tính

2

35

KT07074

Quản lý tài nguyên và môi trường nâng cao

3

III

 

Luận văn

12

36

KQ 07994

Luận văn thạc sỹ

12

 

 

Tổng

60

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ