CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ 
(ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

Mã ngành: 60 52 01 03


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA (Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN TUYỂN SINH (Như đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu)

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

 Tổng số 46 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

TT

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

I

Học phần bắt buộc

23

1

ML06001

Triết học

3

2

SN06003

Tiếng Anh

2

1

CD06004

Cơ học máy

2

2

CD07008

Lý thuyết tính toán máy nông nghiệp

2

3

CD07010

Truyền động và điều khiển thủy lực

2

4

CD07011

Công nghệ xử lý bề mặt tiên tiến

2

5

CD06061

Phương pháp tính trong kỹ thuật cơ khí

3

6

CD06062

Dao động trong kỹ thuật cơ khí

2

7

CD06063

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

3

8

CD07064

Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

2

II

Học phần tự chọn (tối thiểu 14 TC)

14

1

CD07012

Động lực học máy

2

2

CD07014

Tính toán động học chất lỏng

2

3

CD07018

Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống kỹ thuật

2

4

CD07019

Điều khiển điện tử trên ô tô – máy kéo

2

5

CD07020

Ổn định chuyển động ô tô – máy kéo

2

6

CD07021

Truyền lực và phanh ô tô – máy kéo

2

7

CD07022

Hệ thống đất – máy

2

8

CD07023

Các phương pháp gia công đặc biệt

2

9

CD07024

Vật liêu kỹ thuật mới

2

10

CD07025

Công nghệ hàn tiên tiến

2

11

CD07026

Chẩn đoán ô tô – máy kéo

2

12

CD07027

Độ tin cậy trong thiết kế chế tạo máy và hệ cơ khí

2

13

CD07028

Lý thuyết ma sát, hao mòn và bôi trơn

2

14

CD07065

Tính toán thiết bị trong chăn nuôi

2

15

CD07066

Công nghệ và thiết bị lạnh ứng dụng

2

16

CD07067

Tính toán máy chế biến thực phẩm

2

17

CD07068

Tính toán thiết bị sấy

2

18

KT07022

Kinh tế và quản lý tài nguyên

2

19

KQ07018

Quản trị doanh nghiệp nâng cao

2

20

MT06021

Phát triển và bảo vệ môi trường

2

III

Luận văn tốt nghiệp

9

21

CD07994

Luận văn thạc sĩ

9

 

 

Tổng

46

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ